🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

Mina
THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 يكشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۳۱ ب.ظ

حس میکنم خونمون روح داره و مثل سگ ترسیدم :")

حس میکنم این روزا تو خونمون روح میبینم !!!! :)
چند روز پیش پیرزنی که خونه بغلیمون زندگی میکرد تو خونش مرد و من حس میکنم روح اون هنوز همینجاس :)

راستش تاحالا حتی از نزدیک ندیده بودمش چون کلا زیاد از خونه بیرون نمیام ولی همیشه صدای حرف زدنش رو میشنیدم! و راستش خیلی مزاحم بود چون من میرفتم تو اتاق خودم یا خواهرم که درس بخونم ولی صداش نمیذاشت رو درسم تمرکز کنم چون پشت سر هم با خودش حرف میزد و انگار فارسی هم حرف نمیزد ! حتی چندبار شنیدم که یه جمله رو پشت سرهم تکرار میکنه !
اتفاقای عجیبی داره میفته که منو یذره میترسونه ولی باحاله .
دیشب فکر کنم ساعت یک و بیست و پنج دقیقه بود که درس خوندنم تموم شده بود و میخواستم چراغ اتاقمو خاموش کنم و برم بیرون ( دقیقا رو به روی در وایساده بودم ) که یهو صدای افتادن یچیزی رو شنیدم ... یه لوله المینیومی بود که از پله های نزدیک به اتاقم افتاد ... و من رفتم چک کنم کی انداختتش ولی هیچکس توی راه رو خونه نبوددددددد :) اولش فکر کردم خواهرام دارن سر به سرم میزارن ولی رفتم طبقه بالا و دیدم جفتشون سرشون تو گوشیه پس صد درصد کار اونا نبودههه ، خرگوشمم تو دستشویی بود پس کار اونم نمیتونست باشه و مامان بابام هم جفتشون خواب بودن :)
این به کنار چند روزی دارم توهم میزنم که یکی تو خونست ، همش اطرافم سایه های عجیب میبینم ، بدتر از همه همین الان دیدم یچیز کنار پله ها تکون خورد :))))) اوکییییی ... من اعتقاد زیادی به جن و روح ندارم ولی با چیزایی که تو این مدت دیدم واقعا اعتقاد پیدا کردم بهش و امیدوارم روح پیرزن همسایه از دستم ناراحت نباشه و منو تو خواب خفه نکنه ㅠㅠ 

حتی گوشیم همین الان خود به خود روشن خاموش میشهه (درحالی که اون دکمه رو اصن نداره ، خودم کندمششششش میدونممم که نمیشههه ! ) 

اینا همش نشونه نیس ؟ یا فقط دارم عقلمو از دست میدممم؟ 😭 

𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ THE BOYZ  빵❤ 큐 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °• 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ THE BOYZ  빵❤ 큐 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ THE BOYZ  빵❤ 큐 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝘛𝘪𝘯 ‌‌ THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 THE BOYZ  빵❤ 큐 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ کیپاپر اوتاکو 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌ 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
Last Comments :
۱۸۱ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۳۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  داداش منم صدای عجیب و اینا شنیدم و عجیب نیست🤝
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اوکی من حتی صداهای دیگه ای مثل زمزمه و این چیزا رو قبلا هم شنیدم ، اونا اوکیه و میتونیم توهم یا خطای ذهنی در نظر بگیریمشون 
  ولی چطور ممکنه اون لوله المینیومی از راه پله بیوفته و صدا بده درحالی که هیچ خری اونجا نبودددد  ! من دقیقا رو به روی در وایساده بودم و اون جسم افتاد و صداشو شنیدم و سریع رفتم ببینم چخبره ولی هیشکی نبودددد 
  اص همه چیز این قضیه ترسناکه و من خونه تنهام و گوشیمم داره هنگ میکنه و مودم خونمون هم خود به خود قطع میشه اینا نرمال نیستن واقعااا
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۳۹
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  من یبار گوشیم رو رو میز گذاشتم بعد رفتم یه اتاق دیگه برگشتم،گوشیم افتاده بود روی فرش،البته فکر نکنم بد گذاشته شده باشه
  غیر طبیعی بود یکم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خونه شما هم روح داره ، مراقب باش 
  - مینا درحال خوندن هرگونه دعایی که بلده برای دور کردن روح 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  من نمیترسم زیاد
  پیشنهاد میکنم فیلم ترسناک تا مدت زیادی نبین
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ترسناک میشه وقتی خودت از نزدیک ببینی ! حسش میکنم !!!!!! 
  ولی دوس دارم فیلم ترسناک ببینم :"
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من میتونم با داستان های ترسناکم بیام جو رو باحال وترسناک تر کنم براتXDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بخدا با پشت دست میزنم تو صورتت پرتاب شی مریخ ㅠㅠ 
  خودم به اندازه کافی ترسیدممممم 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  داداشام داداشتون داره میره نیکناس ببینهههههههههXDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ای جاننننن ، موفق باشی داداششششش 
  خوشتیپ کن برو ، فقط نه درحدی که ضایع باشه بخاطر اون خوشگل کردی ! 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۴۵
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  منم فیلم ترسناک و تئوری های ترسناک و دوست دارم.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اهوم باحالن ، هیجانی ، مرز آلود ، از اونایی که همه چیزش به هم ربط داره ! اون مدلو خیلی دوست دارم
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۱
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وای من میخوام برم فضا:)))
  دیروز تو گوگل یه ویدیو دیدم فضا نورده داشت عسل میریخت رو نونش. چطوری؟ عسل رو سرپا نگه میداره فشارش میده عسله میره هوا میخوره به نونه💀 بعد خود فضا نورده قشنگ داشت شنا میکرد وسط هوالحقحثحث
  وایب و حسش>>>>>>>>
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فضا نوردی باحاله ولی میتونه خسته کننده باشه ! فکر کن صد روز رو ماه باشی درحالی که نه دوستی کنارته ، نه خانوادتو میبینی ، حتی نمیتونه مثل قبل غذا بخوری ! احتمالا اونجا هیچ خبری از ماکارونی و قرمه سبزی نیسسسسس ! 
  ولی حس شناور بودن روی هوا میتونه باحال باشه:") یوقتایی تجربش میکنم...
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  سر کلاس ورزش هیچ خوشگل کردنی در کار نیست داداچ
  هیچ غلطی نیمتونم بوکونم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ای بابا ، توف تو این شانس ! 
  خب چمیدونم موهاتو خوشگل کن یا لباس و کفش خوشگلتو بپوش ، احتمالا میکاپ نمیکنی و حیففففف 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  نه میخواستم بگم منم مثل تین میخوام تعریفشون کنمXD
  از این کرم ریزی ها خیلی انجام دادمXD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - پوکر نگاه کردن بهت 
  تعریف کن من دیگه نمیترسم چون خانوادم برگشتن و دیگه تنها نیستم هاهاهااا 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  نه میخواستم بگم منم مثل تین میخوام تعریفشون کنمXD
  از این کرم ریزی ها خیلی انجام دادمXD

  ای کسی که کپی میکنی شب منتظر چاکی و انابل زیر تختت باش :> Iamarmy.blog.ir


  بزنیم تو کارش؟XDDDDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خدااا این دوتا دست به دست هم دادن منو زهره ترک کنن
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۳:۵۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من واقعا به این جور چیزا اعتقادی ندارم ولی اگر یکدرصدم باشه یروز میرم پیش ثه جنگیری چیزی یه غلطی میکنم چیزای عجیب تجرله کنم💀
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  دیوونه ای بمولااا😂😂😂😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۱
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من هیچوقت میکاپ نمیکنم ولی با همون تیپ و اکسسوری کارم راه میوفته داداس نمیشههههص۶صههثخثهثخ
  مربیا میگن گوساره نندازید چون ممکنه گوستون پاره شه. دستبند و انگشر نه چون ممکنه حریفتون اسیب ببینه
  لباس هم که لباس تیم باشگاهه
  کفشمم که باید کفش زمین باشه💀
  موهمم باهام لج شدن درست نمیشن بیشورا. و اینکه چون عرق میکنیم و موهام بهم میریزه ترجیع میدم خیلی درستش نکنم:
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خداااااا این چه وضعشهههه نمیبینی این بچه سعی داره جلو کراشش خوب بنظر بیاددددد ㅠㅠ 
  یهجییععحیعسحعسجعسعجی جدی چراااااا
  حالا چه ورزشی میری اصن ؟ 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  تین بیا بزنیم تو کارشXD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  با اجازه میخوام شما دوتارو سلیطه صدا کنم :]
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  لبخند شیطانی-
  بازم گفتنش ترسناکه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - نشستن یه گوشه و ریختن خوراکی در دهان خود 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  تاحالا شده حس کنی یکی صدات میکنه و وقتی از مامان و یا بابات می‌پرسی لهت میگن که اصلا حرفی نزدن؟ اینجور مواقع هرجا رو که خواستی نگاه کن بجز بالا سرت:))
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بیشعورررررررررررررر این بد بودددددددد ㅠㅠ 
  جدی دیگه جرئت نمیکنم اینکارو کنمممممممم 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  داداشام برای تمامیتان ارزو میکنم در رشته های ورزشی از کسی خوستان نیاید که کاری نتانید بکنید.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  تجربه های یک جوجه رنگی عاشق : 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۰۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من همیشه بو مایع پرسیل میدم. کومک.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چه باحاللللللل XD
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  مخم داره تاول میزنه از بس به این فکر کردم که از چیس خوسم میاد. کومک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  گشتم نبود نگرد نیست ! XD

 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۴
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  نخیرم عزیزم ما فقط میخوایم یکم اگاهت کنیم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - الهی گمراه بشم تو اگاهم کنی ؟! XD 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  شده تاحالا یچیزی در ساق پاتون -نمیدونم چی. استخون رگ ماهیچه؟- جا به جا بشه و وقتیم یخواید پاتونو تکون بدید این برمیگرده سر جاش و پاتون درد میگیره و میگیره و نمیتونید تکون بدید؟:))
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نهه نشده تاحالا ولی شعتتتت چقدر دردناک بود که دردشو حس کردمممم ! 
  اینا چیه میگییییی طلعجحسعس۵حسععحسعس
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اصلا باحال نی ملت -یکی مثل هیونجینِ زشتِ دافِ لس انجلسی🤡- یا بوی تن خودشون خوبه یا بوی عطرشون یائم یکی مثل آی ان زشت تر هیونجین شامپو های کوفتی که میزنه انقدر خوبه که بو خوب میدن:::))) و همیشه اون بوی خوبو دارن بعد هرکی منو میبینه: بو پرسیل میدی.
  به کتفمممقمقججقجقجث
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  زشت داف لس انجلسی ؟ XD حرفات پارادوکس دارن رفیقققق 
  اونایی که عطرشون وقتی بغلشون میکنی رو لباست میمونه خیلی رومخن ، فکر کن دوستمو بغل کردم و عطرش تا چند روز رو بدنم بود و کاش عطرش عادی بود انقدر بوی شیرینش ازار دهنده بود که شبا خوابم نمیبرد درستتت ! 
  وای من دقیقا نمیدونم تو کدوم دستم پس از همه بدبخت ترم ㅠㅠ 
  - منی که بوی پرسیل رو یادم نمیاد 😭🤣
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۳
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  وای نهه
  تین بیا اگاهش کنXD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  میخوای از دستم فرار کنی ؟ 
  توی خصوصی که برعکس بود !
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  گمشید من فقط نیکناسو از گمراهی در میارم!XDDDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بهتر نیست گمراهش کنی ؟ 😔
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  گشتم نبود نگرد نیست ! XD

  ای کسی که کپی میکنی شب منتظر چاکی و انابل زیر تختت باش :> Iamarmy.blog.ir


  مودترین ۴ کلمه زندگیمXDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - زدن عینک افتابیم 
  مینای حقگو هستم از این به بعد فقط همینجوری صدام کنید 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  زشته چون خوشگله و من دگر نتانم تحملش کنم.
  خدایا نیکناس جزو اونایی باشه که عطرس رو تن میمونه🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ++++ واقعا این زشتای خوشگل رو درک نمیکنم ㅠㅠ عر 
  ای جانم ایشالا که هستتتتتتتتتتتتتت ( بمولا دعای خیر من پشتته !)
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من نیکناسو بغل کنم گم میشه تو بغلم. کمک.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اوخی کیوتاااااااا 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  فرار نه تین میخواستی بیای تعریف کنیXD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - نگاه معناداررررر 
  خدایااااااا منو بخور ، بجو بعدم تف کن !
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بالشتی که سبا روش میخوابید رو اگر خیلی پف نداره. از وسط تاس کنید طوری که نه خیلی تا بشه نه باز باشه. یعنی مثلا یه زاویه نود درجه درست کنید، بعد بغلش کنید. این نیکناسه همینقدر کوچک و لاغر.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اوخیییییی  
  - بخدا دارم تصورتون میکنمممممم ㅠㅠ 

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  تو خصوصی چیکار میکردید کلکااا
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اگه گفتنی بود که خصوصی نمیداد 
  - لبخند زدن 
  ( چقدر اذیت کردن مردم حال میدهههههه)
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۴
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  یکی بیاد به تین بگه هیچی😂😭
  تین همون کاری که اون سری من گیج بودم تو خصوصی میگفتیم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارع ارع همینه که ویولت میگه 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من دارم بدترین اهنگ عمرمو گوس میدم کومک.XDDDDDDDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  حس میکنم اینبار واقعا از دست رفتی 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  دارم میرم رو مود چزخلی کومکXDDD بسکتبال دارم میرم گند میزنماامفجقجقجق۹ق
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - خدایا این بچه رو به خودت میسپرممممممم 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  @وی
  من یدونه تعریف کردم اینسری نوبت توئهXD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  @ ویولت 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بچه ها میسه بیاید یه فنسایت از سونتین بزنیم؟:)))
  بچم کاراته اگر وبمون اسم در کنه ساید لسه مخ زد نمیشه؟
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اقا من انقدر دلم میخواد فن سونتین شم که خدا میدونهههه فکر کنم دوسالی هست برنامشو دارم فنشون شم ولی این درسای کوفتی نمیزارن ㅠㅠ 
  الانم که کنکوری حساب میشم اصن توانش نیس 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۴
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  اها داستان اون دختره که تو منبع اب گذاشتنش یا اون دختره که پرستار بود یا خطرناک ترین مادربزرگ سالو بگم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  :) 
  - بسم الله الرحمن الرحیم...
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ㅊداداس من خیلی وقته از دست رفتم کجای کاری خیلی عقبی من موقعی از دست رفتم که اولین خوابمو ازش دیدم والا
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اونجاس که میفهمی بفاک رفتییییییی ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من که باور ندارم تو خصوصی فقط احمقربازی دراورده باشید🤡
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بمولا ما کاری نمیکنیم XD 
  اصن من از اون ادماش نیستمممممم ㅠㅠ
   چی فکر کردی راجب ما هانننن ؟؟؟
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وی فکر کنم داستان مادربزگ سال برای مینا جالبتره~~
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یعنی من اگه دستم به شما دوتا برسههههه
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ( چقدر اذیت کردن مردم حال میدهههههه)

  ای کسی که کپی میکنی شب منتظر چاکی و انابل زیر تختت باش :> Iamarmy.blog.ir


  دقیقا همینطوره اذیت کردن حال میده🤝 -ولی نه تا وقتی نیکناس قصد کرم ریختن رو منو داشته باشه💀 بده اون ایدی کوفیتووووو-
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جدی بلند میشم میام اون ایدی لعنتی رو به زورم شده ازش میگیرم میدم بهت ㅠㅠ
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۹
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  تین داداش چی میگییی،یکی بیاد بهش بگه شوخی میکنیم😭😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😭
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۴۹
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  اون داستانو تو وبم میزارم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب پس یمدت طرف وبت افتابی نشم بهترههه هاهاهاهاها ☠
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  تین داداش چی میگییی،یکی بیاد بهش بگه شوخی میکنیم😭😂

  ای کسی که کپی میکنی شب منتظر چاکی و انابل زیر تختت باش :> Iamarmy.blog.ir


  میدونمممبمبجب😂😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😔😔😔
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۰
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ولی واقعا گنجینه داستانای ترسناکو دارم:دی
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خدایا خودت بخیر بگذرون ....
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۷
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  واسه اون لوله آلومینیمی و گوشیت میشه دلیل آورد ولی بقیه رو نمدونم
  یکم ترسناک شدی😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چه دلیلییی اخههههههه ㅠㅠ 
  جر من گفتم لوله آلومینیومی ولی درواقع اسمشو نمیدونستم XD 
  ترسناک ترین قضیه اینه که همسایه بغلیمون مردهههههههههههه ..... 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۸
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  نه بابا اصلا رمز میزارم واسه پست های اینجوریم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  صحیحححح
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۴:۵۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  خواستم بگم ابروم پیش ۶ نفر رفت. کومک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خاهرم فکر نکنم دیگه ابرویی برات مونده باشه (حقایق تلخ ) 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بچه ها جدا ای کاش اینستا داشتم.
  ایدیسو میگرفتم میرفتم پستاشو دید میزدم::)) کمک. چرا از هیچی سانس نمیارم گاد
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  حاجی خب نصب کننننن 
  میخوای ایدیشو بده من برم جات لایک کنم XD
  یعنی لقب بدشانس ترین ادم دنیا رو بهت میدممممم ! جدی چرا هیچی درست نمیشههههه ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  چشم چشم دو ابرو صورتش گیلاسههه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  🤣😂🤣😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اصلا خاکی بودن شعار منه.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  شعارتو دوس دارممم XD
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۴
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  واسه اونی که نمیدونی اسمش چیه مثلن بگیم سر خورده یا باد زده افتاده یا ... واسه گوشیت میتونیم بگیم که هنگیده😂
  خدا بیامرزه ولی امکانش هست که روحش باشه هااا😂
  زیاد فک نکن بش رد میدی😂😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  باد از کجا وزیده اخهههه 😭😂💔💔💔 
  احتمال سرخوردنش وجود داره ولی نمیدونم اصن اولش کجا بوده ...
  از همین میترسم دیگههه ، دقیقا وقتی تو وبم راجبش نوشتم هنگ کرد ! حس کردم روحش نمیخواسته من چیزی بگم 🤣😭 
  همین الانشم خل شدمممممم
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وای داداش تهیونگ رسما داشت میگفت بچXDDDDDD
  یبار این بحث تو کلاس زبانمون پیش اومد. از معلمم داشتم میپرسیدم تلفظ (؟) بیچ چطوریه بعد اون وسطا فکر کنم..اره🤡
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بچم یذره دیر میفهمه چی گفته مثل اون سک.سی پ-و#ر*ن استاری که اون دفعه گفت XD
  جدی بعضی وقتا موقع تلفظ کردن یه سوتیایی ادم میده که قابل جبران نیست ! خدا نکنه یوقت فحش دربیاد فقط 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  گوصه نداریم که هستی ۴ تا پیج فیک داره یدونه دیگه میزنه من میگیرمسXDD
  ولی استرس مادر پدر را من نخواهم کشید.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جرر XD 
  بیخیول یه پیج اینستاس دیگه ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  نیکناس بهم میگه سبیه ورنون سونتینم کمک.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ورنونننننننننننننننننننننننننننن >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
  این تعریف بزرگ رو باید یجا ثبت کنی حتماااااااا 
  جدی اگه شبیه ورنونی بیا خودم گردن میگیرمت ( شوخیه بمولا من سن مادرتو دارممم 😔😭🤣) 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  داداش فیلم امریکایی ها تو امریکاست..XDDD ما تو دشمن امریکاییم یونو؟🤝
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  راست میگییییی پارممممم😂😭

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۰۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  داداشام راهنمایی میخوام
  بنده تازه صبحونه خوردم و الان باید برم ناهار بخورم تا موقع ورزس هضم شه وگرنه معدم ترس میکنه ولی گشنم نیست چه کنم؟🤡
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هیچ ایده ای ندارم ( تا راهکارهای دیگر بدرود )
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۳
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ببین وقتی نمی‌خواسته چیزی بنویسی باز تو نوشتی انتظار داری نیاد تو خوابت خفتت کنه؟😂
  مینا جان اخیرن توهم زا مصرف نکردی دورت بگردم؟😂

  @Tin
  تو اگه بدون غلط تایپ کنی من ارور میدم😐😂😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منو نترسونننننننننن خداااااااااا 😭🤣 
  تاجایی که یادمه نهه 🤣🤣🤣

  حق گفتییییییی


 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اوکی ولی من جدا دیگه این سوتی به این گندگی رو نشنیدم.
  الان یاد اون مومنت هیونجین تو پست صحنه ردلایتز افتادم. کمک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  -اطلاعی ندارم قضیه چیست ؟ 
  بیاین راجب زیبایی های اهنگ رد لایتز حرف نزنیم 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  یه پیج اینستا زندگیمههه هاااا
  اینستا رو لو برم تلگرام و بی ال هام و همچیم لو میرهXDDDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اوه اوه پس مراقب باشششششششش 🤣😭😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اگر اینطوزی حساب کنیم ۵ درصد امکان داره که نیکناس هم از ۱ سال از ماردم کوچیک باشهXDDDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جرمممممXDاین چیزا تو بیان اوکیه مامان خود من یه سال ازم کوچیکتره ! چطوریشو دیگه نمیدونم ! XD
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  @Tin

  تو اگه بدون غلط تایپ کنی من ارور میدم😐😂😂  ای کسی که کپی میکنی شب منتظر چاکی و انابل زیر تختت باش :> Iamarmy.blog.ir


  ارور بده🤡💃🏼
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  خدایا ۵ نفر دارن چیزسعرای منو میخونن؟ help me
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  همه چشم ها روی توعه : حالا بیشتر بترسسسس
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۱۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وی:
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۴
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  نترس دارم واقعیتو بت میگم😂
  خوبه پس به این نتیجه میرسیم واقعین اینا😂😂

  @Tin
  یه لحظه وایسااااا وقتی میتونی درست تایپ کنی و این ایموجین دلقکم زیاد استفاده میکنی یعنی...
  تو بودی دیروز ناشناس می‌دادی مگه نههههه؟😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - اشکککک 
  من هنوز برای مردن خیلی جوونمممم😭🔪

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  #کیمیا
  فکر میکنی من خودمو با چیزدستی هام لو میدم؟XDDD
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  خدایا چه کراشی زدم نه اسم میدونم نه ایدی نه سن...
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چقدر مظلومی توووو
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۷
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  تین باید بین ناهار،ورزش،حمام و اینا فاصله بزاری
  مخصوصا بین ورزش و ناهار یه ساعت تا یه ساعتو نیم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  @ Tin
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۹
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  الهییی نترس با این چیزا نمیمیری😂
  @Tin
  جوووون پس تو بودیییییی💃😂
  من از دیروز تا حالا هنگ بودم🤦🏼‍♀️😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اگه چند روز غیبم زد بدونید توسط روح خبیث پیرزن همسایه به قتل رسیدممممم XD
  @Tin
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۲۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  @وی
  معمولا غذام دیر هضم میشه ۱ ساعت کافی نیستTTT
  اونسری ساعت ۴ خوردم بعد سرکلاس معده درد داشتم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  @ویولت 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  چرا از شبحت راجب نیکناس خسته نمبشم کمک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  من درحال فکر کردن به اینکه شبحت یعنی چی ! 🤣😭 
  اقا ادم راجب چیزایی که دوسشون داره زیاد حرف میزنه و خسته هم نمیشم ، اینم من باید بگم دختر عاشق ما ؟ 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۱
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  تین،خب اگه اوکی ای چیزی نخور بعد ورزشم تا دوساعت چیزی نخور.
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  چندروز پیش پی بردم که واقعا مظلومم. قیافمو ندیدیD:::
  چطوری ف
  دلش میاد ایدیسو بهم نده؟
  چطوری دوستش فکرای بدی راجبم کرد کومک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  به من رفتی ننههههههه ( همینجوری به فرزند خوندگی گرفتمت ،من راضب خدا راضی گوربابای ناراضی !XD )
  بالاخره دلش به رحم میاد من میدونمممممم 

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وی قصد کشتنمو کردی؟ نگا نکن تو طول ممکنه نخورم ولی الان قراره برم ورزششثحثج
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۴
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  اوکی پس تا وقتی به قتل نرسیدی زیاد آن شو از وجودت لذت ببریم😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یعنی عاشق تلاشاتونم ... همه یجور منو بیشتر ترسوندیننننن 😭😭😂
  تو هم که سواستفادگری میخوای از مینای جذاب بیان کنار خودت فیض ببری ( سقف از میزان اعتمادبنفسم سوراخ شد ) 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۴
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  بابا خب یا الان بخور یا نخور تازه همش که باهم نمیشه
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  صحبت*🤡
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۴۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اذیت کردنت خیلی حال میده 🐈🐈🐈
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  شاید باورتون نشه ولی از الان باید برم تا ۱۰ شب نیستمD:::
  شب اگر انلاین نسید نمیبخسمتون یا اتفاق خوبی میوفته قراره عر بزنم. یا گند میزنه قراره گیر یا کونم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ای وایییییی بچههه 
  فایتینگگگگگگگگگگگ ، قوی باششششش
  شب منتظرتیم تا با خبرای خوب بیای پیشمونننننن 🐈
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۴۷
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  تلاشامون هم عاشق تو هستن 😂 اشکال ندارد بزرگ شی یادت میره😂😂
  عشقم سوراخ جدید اوزون‌و ندیدی مگه؟ اعتماد به نفست از سقف هم فراتر رفته😂😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اصن کی تو این دنیا هست که عاشق من نباشه ؟ 😔 ( یه سوراخ دیگه تو لایه اوزون اینجاد شد!!! )
  جذابیتام چه کارا که نمیکنن😔🤣😭🤣😭🤣😭
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۴۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  برو کراش مو فرفریتو اذیت کن😒 مظلوم گیر اوردی؟
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ویت وات ! کراش موفرفریم ؟ 
  یعسسسس مظلوم گیر اوردممم و میخوام از این موقعیت کم یاب نهایت استفاده رو ببرم 😔🐈
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۱
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  آره تا دلت بخواد هست میخوای نام ببرم؟😂😂😂
  بیچاره اوزون 🥲😂😂
  جذابیت هات دهن مارو سرویس کردن متاسفانه 😂😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اگه بخوای نام ببری فقط دهنتو خسته کردی انقد زیادنننن XD ( نه جدی تهش ۶ تا خاطرخواه دارم😔) 
  دیدین چیکارش کردیم سوراخ سوراخش کردیمممم 
  تا چشم همه حسودانم کور شود الهی آمیننننننننننننننن😔

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  تو نبودی وقتی داشتم راجب اون پسر فامیل مو فرفریه عر میزدم گفتی یکی از دوستای دویتات(؟) موهای فری داره...؟🤡💀
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منو با کی اشتباه گرفتیییییییییی توووووو ؟؟؟؟ 🤣😭🤣
  ولی عجیب درست در اومد حرفت ، فکر کنم یوقتایی موهاش فرفری میشه کراشم واس همین تعجب کردم چون بهت نگفته بودممممم ! 
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۷
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  درسته درسته😂 جوووون خاطرخواهاتو می‌خوام بشناسم😁😂
  امیننننننننننننن😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نکنید اقا من خجالت میکشم 😂🤣
  یه راز رو بهت میگم چندتاشون از بچه های بیانن ! یه چندتا هم حضوری دارم ، یدونه هم رفیقمه روم کراشه 😔😭😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  خوشم میاد خاطرخواه داشتنتو تکذیب نمیکنی
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  دروغ چرا همه عاشقمن 😔 ( خودم جر خوردم ) 
  بچه من فکر کردم تو رفتیییی نگو اینجا مثل یه روح وایساده بودی یواشکی میدیدی اوضاع چخبرههههه 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  شرمندتم ولی قبلا راجب بهم گفته بودی🤡
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نه بابا نگفتمممم ، مطمئنم به هیشکی نگفتمممممم 
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۳
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  خجالت میکشی بعد همشو میگی؟ از عجایبی تو😂😂
  احیانن اونایی که تو بیانن تین و وی نیستن؟😂😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اسم نبردم کههههههه 
  من پر رو ترین خجالتی دنیام ! 
  نهههههه عجیجهقسعحعسحسعح😭😂😭😂😭😂 
  تین که فقط خواجه حافظ شیرازی نمیدونه کراشش کیه ! 
  ویولت هم که اصن بحثش جداسسسس !  اینطور نیس 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  نه داشتم ناهار میخورم:
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عه ... نوش جونت بچه !
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  میتونی پیامای اولیمونو بخونی.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واییی الان یادم اومد ! اونکه کراش لحظه ایم بود ، اصن فراموشش کرده بودممممم XD فقط یه یارویی رو تو خیابون دیدم ازش خوشم اومد همینننن 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۸
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  چرا همه منو قاطی کراشا میکنن
  برین کنار بابا😂😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر😔
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۱
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  درسته چون اسم نبردی قبوله😂
  لالم کردی😐😂
  من فقط می‌دونم رو یکی کراشه تو همه وبا داره عر میزنه براش ولی نمی‌دونم طرف کیه😂😂
  اوکی اوکی😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بعله بعله 
  🤣🤣🤣
  بمولا ما هم نمیدونیم کیهههه ، ولی بدجور عاشق شدهههههه 😭😂

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۱
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  روح اصلی وی عه-
  وی قشنگم منتظر بمون شب مختو میخورم.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  +++++ 
  ارععع 
  @ ویولت 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۴
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  روح اصلی چیه،اینجا چه خبره
  +تین داداش شب انرژیم بالاست بیا صحبت کنیم راجع بهش🤝
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  @ تین 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  نیکناس حتی تو حموم هم ولم نمیکنه.
  فکر کردن به اینکه نیکناس ازم بهتره<<<
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نیکناس : بمولا ولت نمیکنممم ،بمولا ولت نمیکنممم
  هی اینجور فکر نکنننن تو عالی اییییی 🫂🫂
  + بیاین به این بچه انرژی مثبت بدین ، خودشو دسته کم گرفتههه 
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  ** *** *** *** **** ***** 🤣😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۳۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وای پارهXDDDDD
  منظورم تو بسکتبال بود💀
  اقا اگر اومدم گفتم ازش بدم میاد ساخ در نیارید امیدی به اخلاقاش ندارم.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب خره من از کجا بفهمم خرههه 😭😭 منو بگو به کی امید میدممممممم 😭😭😭 بروووو دیگه دوست ندارممممممم 😭😭😭
  + خدایا همراه این بچه باش ، گوناه دارههه
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۳۱
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بنده بابت تمامی اشپم ها معذرت خواهی میکنم.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خدایا یه قدرتی بهم بده تا بتونم این متن رو بخونم 😭😭😭☠ 
  اشپم چیههههههه خدااااا 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۳۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  معدم ترش کردههههه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۶:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  آرامشششش خودتو حفظ کننننن 😭😭😭
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۷:۴۸
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  آها پس این خل بازیاش مال عاشق شدنشه؟😂😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۲:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارههههههههههعععع 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۱۸:۰۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  عاشقی کجا بود باباااا من یه عقابم.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۲:۱۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بیا بگو ببینم چطور پیش رفتتتت ؟
 • •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۲:۱۶
  •° 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 °•
  عقاب هم روزی عاشق میشه😂
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارع والا عقابا هم دل دارنننننن 😭🤣 

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۲:۵۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  زنیکه موز.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۲:۵۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ببین اینطوریه که
  نو نو نو من قرار نقست یه راست بیام بهت چیزی -ایدی کوفتی- بدم. من قرار زجر کوشت کنم چطوری؟ مورچه ای پا میدم🤝
  گمشو نبینمت
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واییی این کراشت داره رومخ میرههههه 
  چرا ایدیشو نمیده هممونو خلاص کنههههه 
  بابا قرار نیس نود بفرسته کههه اینجور میکنههههههه
   تیتینینینینینقنیننی من رد دادم ... دیگه وضع تو چیه ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۰۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ازش بدم میاد ازش بدم میاد از صداش و خودش و همچیش بدم میاد. از عینکش هم بدم میاد از اونی که اخر زنگا باهاش چت میکنه هم بدم میاد ازت بدم میاد زنیکههه۶ههی۷یحیحبحبح
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - زدن روی شونت 
  قوی باش زننننننننننن ! 
  Why so sad ? Give up give up☠ (اشاره به اون میم اوپا آیم سو سد !) 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۰۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  عقاب غلط میکنه عاشق شه. عقاب یه ددی سارد خشنه که احساسیم نداره💀✔
  بمیرم برای عقابا ب این توصیفم-
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ددی سرد و خشن ؟ جوننننننن 😭
  جرواجرمممم
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۰۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بچه ها حدس بزنید چیشده
  تو حیاط باشگاه ما دوتا توله گربه داشتیم بعد دوبرابر کفس دست بودن:))
  امروز یکیسونو دیدم، چشمش نبود. هفته پیش سالم بود!
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  الهییییی گورباحححححححح😭😭😭
  خوداااااا
  نهههه .... :"))))) 
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هیچی معصوم تر از یه گربه آسیب دیده نیست :")
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  خواستم اطلاع برسونم دوستام بیشتر از من برای ما -🤡- ذوق دارن.
  مثلا آوین. از ته حیاط دوید تا سر حیاط تا ببینه نیکناس هنوز هست یا نه و اینطوری اسکل بدو دیگه من بیشتر از تو ذوق دارم مبجبمب
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واییی جررر همیشه همینههههههه ! 
  - دوستان شما بهترین کمک کننده در راه رسیدن به کراشتان هستند - 
  البته رو مینا نباید حساب باز کرد 😭🤣
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من تو دیدن میم ها ضعیفم و از هیچ میمس اطلاعی ندارم.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ولی این که خیلییی معروفهههههههه 
  یکی از اعضای بی تو بی بود تو لایو بعد فنش بهش گفت oppa I'm so sad این بچه هم اومد مثلا دلداریش بده گفت why so sad ? Give up give up 🤣😭 بعدا فنا بهش گفتن داداش داری اشتباه میزنی باید بگی don't give up XD
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  الینا: حس میکنم کراشت چیره -یادم نیست چیه- فراموشش کن👍
  من: خنده‌زار* اره همینکارو میکنم ولی قطعا بدون عر نمیشه...

  همچنان منیکه فراموشش میخواهم بوکونم: اره داداچ من هنوزم همونم ادمم💀🤌
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فراموش کردن کراش خیلی سختهههه مخصوصا اگه همش جلو چشمت باشه :") 
  تنها راهی که میشه فراموشش کرد هم اینه که ازش متنفر شی ! 
  - مشاوره انگیزشی فقط خودم😭👌🏻💔
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  میپرسید چرا کیپپا استنم؟ دیگه جه دلیلی بهتر از خل بودن میخوام؟ گیو اپ داداچام.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  XDDDDDD 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  هیچی بهتر از ویلوت نبست. در سخنان انگیزشی خود بهم گفت ب یه کراش جدید اینو فراماش کن😂😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  وایییییییی 🤣🤣🤣 
  جدی نمیشه ولی ...من تلاش نمودم نشد ! 
  آدم همیشه بین عالم کراشاش یه کراش اعظم دارهههه 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۵ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  من را وجود نیکناس کراس دیگه ای ندارم
  قبل اینا سوءتفاهم بوده👍
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۰۰:۰۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  00: 00
  خدایا این بچه به کراشش برسه من هیچی دیگه نمیخوام 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۰۰:۰۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  00:03
  خدایا بفهمم خودم چی میخوام🙏🙏
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۰۰:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  الهی آمینننن
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۰۰:۰۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ازس بدم میاااددددددددددجب۹ث۹۹ث
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۰۰:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اینجاس که شاعر میگه : oh I love it and I hate it in the same time 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۰۲:۵۵
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  اشتباه نکنم تین راجع به سخنان من گفت
  اره عزیزم،برو یکی جدید خوب پیدا کن این یکی رو فراموش میکنی
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  کاش به همین راحتی بود خبببب XD 
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۲:۲۵
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  یا خداااا
  میفهمم چی میگییی
  من خودم با خوندن پستت ترسیدم چه برسه به خودت:))
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بمولا هنوز حس میکنم روحش تو خونمونههههه 
  بعد پشت دیوار اتاق من خونه همسایس و صداش همیشه میاد ...
  الانم صدای گریه میاد :) 

  + امیدوارم هیچوقت همسایتون نمیره که اینجوری شید جر XD ㅠㅠ 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اشپم=اسپم🤝
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۱۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  @وی
  مگه کشکهههههه
  اینطوری بود که ملت میرفتن نیمه گمشدسون رو پیدا میکردنXDDDDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررر جدی نمیشه که یکی رو از قلبت بیرون کنی یکی دیگه رو بندازی توش ... نمیشه بمولا ")
  @ ویولت
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۲۷
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  بابا نیمه‌ی گمشده پیدا کردنش طول میکشه
  یعنی الان همه نیمه گمشده دارن؟نه ولی خب دیگه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هوممم واقعاااا 
  Maybe my soulmate died I don't know.  
  Maybe I don't have a soul 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بچههه هاااا عکس نیکناسو پیدا کردممممXDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۳۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منو بگو فکر کردم واقعا خودشههههه تیایتایای
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  سمت چپیه -داداس یکی از اعضای نیوجینز- ورژن پسر نیکناسه کمک.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عههه میگم چقدر منو یاد یکی میندازههههههه 
  همه را شکل یار میبینیییی
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ببینید نیکناس موههاش یچیز سلیه وول کاتهㅜㅜ
  وایسید یچیز یادم افتد😭😭😭😭😭
  بچم سر گروه بمدیا تک افتاد ۲ بار کومک😭😭😭😭😭😭😭😭
  بمیرم برااااتتت مممححححخنننننن
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اقا اونایی که موهاشون کوتاهه >>>>>>>>> 
  نفهمیدم چیشددددد 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  دشتم نیکناس رو توصیف پیکردپ-
  میشه گفت چتری هاش شبیه همین پسر تو عکسه ولی موهاس تا گردنشه. بعد موهاش خورده موهای بالای گردنش کمن میگیرید چی میگم دیگه؟ㅠㅠ بعد موهای پایینش رو یکم رنگ کرده بود نقره ای طور بود.
  عینک گرد مشکی:))
  ریزه میزه تر از بارویه تو عکس👍 حتی لاغر تر؟ㅜㅜ کومک فقط استخونهیهبهبهبخبح
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چه زیباس پس ! :"
  اقا منم میخوام موهامو رنگ کنم این ظلمهههههههههه 
  واییی عینککککک >>>>>> 
  دخترای لاغر زیباترینن بمولاااا 
  اصن کراشت تایپمه ! XD ( شوخی خرکی) 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۴:۳۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اینطوری نیست خیلی سبیه نیکناس باشه فقط وایبشه تو این عکس یونو؟ㅠㅠ
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  صحیح صحیح
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۱۵:۳۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  الینا کلی عکس و فیلم از خودش برام میفرسته و همشون پینترستیه.
  ای کاش فقط یه عکس از نیکناس داشتم💀🤌
  جدا نشستم به عکس این داداشمون خیره شودم به نیکناس فکر میکنم help me
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂
  شفای همه عاشقان انشالا ! 
  این همون آدمیه که میگفت : من ازششش بدم میاددددد 
  بیاح دیدیدم چقدر بدت میومد ازش XD 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  کذبه
  میتونم اعلام کنم هر دختر لاغری جذاب و خوشگل نیستXD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  من که هستم 😏😔 
  نه جدی اندام قشنگی دارن دخترای لاغر ! 
  مثلا ترقوه هاشون برجستس و این خیلی قشنگه ( تعریف از خود نباشه 😔) 
  بعد فکر کن یارو کمر باریک داشته باشه ولی ممه هاش این هوا باشه ! زیبا نیس بخدا ؟؟ ( مدیونی فکر کنی خودمو میگم !) 
  حالا به دور از شوخی جذابیت اصلی درون آدماس ... به شخصه دیدم دختره فوق العاده خوشگله ولی اخلاقش اونقدر افتضاحه که دیگه حتی بخاطر خوشگلیشم نمیتونی باهاش بمونی :/
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۴
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  وای یا ابلفضل یا خداااا
  برو یه جای دیگه درس بخوننن
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بقیه جاها ترسناک ترهههه ... 
  صداها قطع شدن :) به طرز عجیبی سکوتههه ...
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  help me.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بیا هلپت کنم ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اون پیامم که نفهمیدیش.
  برای تمرینا باید گروهای 3 نفره تشکیل میدادیم من و اوین 2 نفر بودیم اخرس حالا یه نفر هم اضافه سد
  بعد نیکناس قسنگم تک مونده بود:
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اهاااا 
  اوخیییییی گناه داشتههههههه :" 


 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۴۸
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  برین بدون من جلسه بگیرین
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  متوجه نشدم ؟! 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۱
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  این اهنگه مینا؟نههه
  این اهنگ نه نه
  نمیدونی جریانشو ولی من مردممممم😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بله اهنگه ..
  قضیه چیست ؟ •-• 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۶
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  جلسه نیکناسو میگمXD
  من دیشبو نمیدونستممم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اهااا خب اون بیچاره که گفت شب منتظرتونممممم 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۱:۵۹
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  گفتتت ولی فکر کردم میخواد پست بزاره
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منم همین فکرو کردم ... 
  حالا عب ناداره چیز خاصی که گفته نشد ! 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۰۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  بله حق با شماست")
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۰۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب ویولت شی روزت چطور گذشت ؟ 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۰۷
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  صبحش خوب بود،درکل خوب بود
  تو چطور؟
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  همیشه خوب باشه روزات ! 
  برا من خب هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد پس میتونم بگم بی مفهوم بود روزم و حس خاصی نسبت بهش ندارم 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۱۱
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  همین که اتفاق بدی نیوفتاد باید خوشحال بشیمم
  بازم شکر،امیدوارم روزات عالی بشن
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۲:۱۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هوم میشه اینجور گفت :"] 
  حیح 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۱۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  دویتان اولویت پیوی سماست✔
  بعدم وبم حس میکنم کسی نمیخونه و چون اتفاق خاصی نیوفتاد براش پست خاصی اختصاص ندادم-
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - لبخند شیطانییییی 
  نه بابا من که همیشه وبتو چک میکنمممم ! 

 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  چون بحثو باز کردی میگم. اونی که شما میگی داف ها هستند بحثشون جداست... مثلا نیکناس جدا تخته چوبه و ممه هم ندارهXDDㅠㅠㅠ
  اب سدم تو زمین کمک-
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بعله بعله ..
  عاشقی چشماتو کور کرده پس ( شوخی میکنمااا) 
  اخی بچم خجالتیههههه XD 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۱
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ولی ظرافتش و کمر باریکشو نمیتونم تکذیب کنم=)))))
  کمک. دوستان کمککککرکنینیحب
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - زدن رو شونت
  درک میکنم درک میکنم TT 
  بیا بالاخره فهمیدی از چیش خوشت اومده ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  دوستان من جدا میترسم نیکناس اخلاقاش عن باشه کمک.
  ولی اگرم اخلاقاش با تایپم اوکی باشه چی؟=)) دوستان sos.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  راستش من تجربشو داشتم کراشم عن اخلاق بود 
  ولی من کنه تر از این حرفا بودم ، همه جوره باهاش کنار میومدم و هواشم همیشه داشتم ... و خب یه نصیحت از طرف من : اخرش فقط خودت آسیب میبینی ! مگر اینکه اونم تورو دوست داشته باشه ! 
  اگرم که خوش اخلاق بود خب دیگه حرفی باقی نمیمونه مبارکه ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۲۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  نه داداش من هنوز نفهمیدم ز چیش خوسم میاد💀 نه جدا شاید فهمیدم؟
  ولی خب این فقط ویژگی هاشه چیزی نیست که چشممو گرفت هباشه😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خدایا چرا این بچه منو ضایع میکنه ؟ ㅠㅠ 
  بزار کمکت کنم بهش فکر کن ! اولین چیزی که بنظرت راجبش قشنگه چیه ؟ 
  چیه که تو رو به اون جذب میکنه ؟ چی باعث شده نتونی چشماتو ازش برداری ؟ هان ؟ (حس میکنم دارم هیپنوتیزمت میکنمXD )
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اقاا
  دلم گرفته
  رو مود نیستم
  حالم خراب
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اینم اثاره عشقه ؟ 
  نبینم ناراحتییییی 
  بزار اهنگ بندری بزارم حالت جا بیادددد 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۶
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  چرا خوب نیستی تین؟
  بیخیال دنیا داداش
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  جدا ادمی نیستم ببینم وقتی اخلاق عنی داره سرد میشم ناخوداگاه...
  لیلیلیییXDD
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب پس کارت راحتههه ! 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۸
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  چندمه جس میکنم دارم پریود میشمXDDDD
  کمک من یادم نمیموه چندم به چندمم...
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  تو قطعا بچه منیییی 
  چون منم یادم نمیاددد مال خودمو ㅠㅠ XD 
  هرچی هست شهریوریم XD
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۹
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  وی
  خراببازی میتونه حالمو خوب کنهXDDDD
  ولی دوستان عزیز در دسترس نیستن💀✔
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  + وای منم خراببازی دلم میخواددددد 
  @ ویولت 

 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۲
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  یا خود خداا
  خیلی حق داری بترسی..و من نمیتونم بگم فراموشش کن چون واقعا وقتی تو موقعیتش قرار گرفتی دیگه نمیتونی ترسو فراموش کنی.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هعی ... سعی دارم باهاش کنار بیام و زیاد به صداها توجه نکنم ㅠㅠ
  هومم ترسناکه واقعااا  :" 
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۲
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  اصلا موافقش نیستم تین
  بشین به نیکناس فکر کن فقط
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اینجور بچه افسردگی میگیره کهههه
 • 𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۴۹
  𝘝𝘪 ‌‌‌‌‌‌
  خب فیلم ببینه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  @ تین 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۰
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  قیافه کیوتش و موهاش اولین چیزیه که یادم میاد:
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اوخی :" 
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۱
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  آفرین این بهترین کاریه که میکنی
  دقیقا...
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هومم باید دیگه فیلم ترسناکم نبینم تا یمدتتت 
  ㅠㅠ

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۷ شهریور ۰۲، ۰۰:۰۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  00:00
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۰۰:۰۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  بابا بخدا بچه ها یا خاموشن یا میافرتن یا مریضن هیچکس نیستXDDD دلم کپاصت کاری میخواد دود ازم خانواداTT
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  برا من اگه وجودم داشتن این رفیقا اجازه شو نداشتم برم بیرون ... 
  جر ...
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۰۰:۱۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  میرم رو هوا بغلش میکنم اصلا به کتفمㅠㅠ
  بغل میخواهم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بغل >>>>> 
  - بغل کردن کراش یهنی اضطراب خالصصص در عین حال یه آرامشیم دارههه 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۰۰:۵۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  این رفتار جز
  ریودی معنایی ندارد.
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررر 
  واقعا اثار پریودیه
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۰۰:۵۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  میرم بکپم جدا حوصله خودمم ندارم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  مود من هر روز : 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۰۰:۵۷
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  اینو بگم جدا جدا میرم بخوابمXDDDDD
  من ۲۴ ساعته به آوین چسبیدم سر همین حس میکنم نیکناس نمیاد سمتم:<
  بعد حس میکنم ادم درونگرا و تو داریهㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  احتمالش هست ! 
  هومم منم از گفته های تو به این نتیجه که درونگراست رسیده بودم
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۱۰:۱۶
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  دقیقا
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هعی زندگییییㅠㅠ
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۷ شهریور ۰۲، ۱۰:۲۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  احتمالا به دلیل اینکه الان ناراحت ترینم و بدجور اذیت شدم نیام اینجا سو یه غیبت کوچیک چند روزه داشته باشم ؟ :)
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۷ شهریور ۰۲، ۱۰:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  گاهی به این فکر میکنن که خدایا من که بهترینمو براشون گذاشتم چرا اونا ذره ای هوامو نداشتن؟ :")
  آخرشم من مقصرم !
  وای فکر کنید آدمایی که براتون مهمن همه چیزو بندازن تقصیر تو بعدم بیان کنارت اهنگ بخونن و ایگنورت کنن ...
  من فقط برا سه نفر تو دنیا از تمام جون و دلم مایه گذاشتم و توی شرایط سخت همه جوره هواشونو داشتم
  رک بگم هیچکدوم لیاقت این همه محبت رو نداشتن :")
  هیچکدوم حتی نصف از خود گذشتگیامو برام انجام ندادن !!!
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۷ شهریور ۰۲، ۱۰:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اینکه حتی الان نمیتونم بغض تو گلوم رو بیرون بریزم و گریه کنم واقعا داره اذیتم میکنه ... اینکه بخوای گریه کنی ولی نتونی عذابه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۷ شهریور ۰۲، ۱۱:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  همین الان تست mbti دادم و حدس بزنید کی تایپش تغییر کرده ؟ یحح دتس مییی !
  INTP شدم ولی روحم با INFP بودن گره خورده :")
  تغییر جالبیه از دوسال پیش
  ENFP
  INFP
  INTP
  مشخصه چه بلایی سرم اومده که اینطور شدم نه ؟ :")
  ولی هنوز حس میکنم INFP ام و دلمم میخواد INFP باشم پسسسسس از این به بعد مینا INXP عهههه !
  + من چند روز بود به لطف دوستای بیانیم از افسردگیم دور شده بودم.. حالا دوباره برگشتم بهش و دیگه نمیدونم باید چه غلطی کنم که خوب شم ... :")
  اخه نزدیک به آزمونم باید گند بزنین تو حالم ؟ درحالی که واقعا دارم پیشرفت میکنم ؟؟؟؟
  من هفته اول کلا ۳ ساعت تو هفته درس خوندم که یچیزی فراتراز افتضاح بود ( چون انگیزه و دلیلی نداشتم )
  هفته دوم ۷ ساعت درس خوندم و خب بازم داغون بود
  هفته سوم ۹ ساعت درس خوندم که پیشرفت خوبیه برا منه داغون و افسرده ...
  حالا وسط هفته سومم و میتونم بگم بهترین هفته رو از لحاظ درسی داشتم که منو با موج حرفای منفی و مزخرف داغون کردن :")))) نمیخوام بیشتر از این وارد جزئیات شم .... فقط تاسف میخورم که من همون کسی بودم که همه جوره هواشونو داشت!
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۷ شهریور ۰۲، ۱۱:۲۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واقعا حالم بدهههه ...
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۲۲:۴۲
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  حدس بزنید کی پریود شدههه
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بزار حدس بزنمممم ... اها تو ! 😔
  خیلی سخت بود بمولااا
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۲۲:۴۴
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  مینای قشنگم. ناراحت که نمیگم نباش ولی نباش👍 درساتو بخون فشار هم نیار به خودت اخرش تا ۴ روز دیگه خودم میارم از افسردگی درت میارم داداچم🤝
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نمیگم ناراحت نباش ولی نباش جرر...😭😂
  داداش من شمارو نداشتم باید چیکار میکردمممم ؟؟؟ ㅠㅠ
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۲۲:۴۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  پریودی عنترین چیز ممکنه
  عن عن عن عنننبنینبح
  نشستم سر گرونی گریه کردم. مو کشیدم. کف سرمو میخاروندم...==))) دوتائم جفتک زدم🤡 کوماک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  +++++++
  عادیه بمولااا
  منم اینجور شدم XD ㅠㅠ 
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۷ شهریور ۰۲، ۲۲:۴۶
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  واقعا شب بدیه به کتفم.
  منیکه میام پیش تو عر بزنم:
  تو:
  خدایا علاقه‌ای به ما داری؟
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۱۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  الحق الحوق الحقیات 
  وب من همیشه برای عر زدن شما بازه بمولاااا 
  خدا اصن مارو دوست ندارهههه ㅠㅠ
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۸ شهریور ۰۲، ۱۰:۰۵
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  حدس بزنید کی دوباره خواب نیکناس دیدههههههه
  عای حالم بددددددد
  دیشب من رو سکوی حیاط کنار سالن بسکتبال نشسته بودم
  بعد یهو نیکناس اومد منو دید خم شد خیلی با صدای کیوتی گفت خوداحافططط واهلهاهاه۷بخیخثخث
  بعد آوین جلوی من پشت به اونا وایساده بود برگشت گفت کیی بووود تینااا کی بووودیییثشششش همونهههه؟؟
  منم اینطوری بودم که سر تکون دادن* عااه قلبمممم قلبم نمیزنههه کمممککککک
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اونجایی میفهمی اوضاعت خرابه که یارو میاد تو خوابتتتت 
  منی که دیشب خواب یونجون و هیونجین رو دیدم اومده بودن مدرسمون 😭😂
  اوخودااااا چقدرررر کیوتتتتتت ㅠㅠ 
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۲۲
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  INXP کی بودی تووو

  وقتی آدمایی پیدا میشن که از اعتمادت سو استفاده میکنن...شاید بیشترین ضربه رو میخوری
  این خیلی سخته..
  ینی حتی فکر کردن بهششش وایییی
  عذاب آوره.

  آفرین دخترم تو همیشه پیشرفت میکنی:)🤍
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۲۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخ :>

  من نمیدونم چرا انقدر از اطرافیانم ضربه روحی میخورم ... اخه مگه من چیکارشون میکنم ؟!!!! ... 

  قلب برا تووو مهربون :))))3>
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۹ شهریور ۰۲، ۱۱:۳۸
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  کتاب تکه هایی از یک کل منسجم رو خوندی؟ حتما بخونش البته اگه چیزای روانشناسی دوست داری

  قدر نمیدونن...شایدم متوجه نیستن که با رفتاراشون چه ضربه ای به بقیه میزنن...شایدم به قول خودشون دارن شوخی میکنن...

  گل برای تووو⚘⚘
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ شهریور ۰۲، ۰۶:۳۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  مرسی از پیشنهادت 3> 

  اکثرا اصلا اهمیت نمیدن ! براشونم مهم نیست ، هعی ... 
  حیحی 🫂🫂🫂💜
 • 𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  ۱۰ شهریور ۰۲، ۰۳:۲۳
  𝘛𝘪𝘯 ‌‌
  این بده:<<
  ما تو مدرسه کراش میزدیم کارمون راحت بود... هر روز همو بغل میکردیم...حتی اینطوری بگم میتونستیم تو بغل طرف بخوابیم‌XDDDDD
  مثلا یکی انگاری رو من کراش بوده...هیچوقت هیچی بهم نگفت میگفتم رد بود💀✔ بعد این هر روز خدا منو بغل میکرد و خب...معلومه بغلو رد نمیکنم:<
  پس من دیگه به آوین نمیچسبم میرم میچشبن به نیکناسXDDD ولی میدونی چندروز پیس داشتم فکر میکردم اگر فکر کنه من از اون بچه نچسبام چی؟:(
  من هر دفعه به نیکناس فکر میکنم بیشتر به این سوال پی میبرم از چیش خوشم میا‌دXDDTT
  نه خب اخه حق داری ناراحت باشی ولی خب نباس دیگهههه یعنی جی"^"
  عا راستی من افتادم رو مودی ته میتونم از افسردگی درت بیارمXDDD
  جملت حقه...منم دقیقا اونجایی فهمیدم اوضاع خرابه برای اولین بار خوابشو دیدم...رفته بودیم خرید:)) ولی نمیدونم چرا نصف خواب تو دستشویی بودیم...🤡
  من یبار تو عمرم خواب فلیکسو دیدم بعد تولدش بود من نمیدونستم کک و مک داره سر همین فکر کردم از پودر شکلاتی که برای درست کردن کیک تولدش دارم ایتفاده میکنم پاشیده رو صورتش بهش که گفتم چه بهت میاد باحال سده کانسپت تولدو اینطری کنیم اولش حس کردم ناناعت سوده:<
  -تو خوابم سوگا هم بود ۳ تایی همخونه بودیم🤡🤌-
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ شهریور ۰۲، ۰۶:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر کراش زدن تو مدرسه خوبه ولی بدیش اینه که ممکنه لو بری ، ما تو مدرسمون دو نفر داشتیم با هم بودن بعد لو رفتن •-• دیگه نمیدونم چه بلایی سرشون اومد ولی خب خیلی اوضاع بد بودش ... 
  بغل کردن کراش خیلی خوبه ㅠㅠ 
  واییی قشنگ مشخصه همش در حال اورتینک کردنی ! بابا شل بگیر زندگی رووو 
  جونن بیا منو از افسردگی دربیارررر 😔😂
  تو دستشویی چی میکردین کلکا ؟ 😭🤣
  خوابات سم خالصن جررررررررررررررررررررر XDDDDDD 
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  یچیزی میگم دعوام نکنید خب ... *** **** *** *** ****** *****
  - *** تو روز تولد جونگ کوک خیلی عالی میتونه باشه نه؟؟ :))))
  - جدی اگه بخواید دعوام کنید و نصیحتم کنید قیدتونو میزنم ...
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ شهریور ۰۲، ۱۵:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  لقت مودی ترین ادم دنیا میرسه به مینایی که امروز با انگیزه و هدف های فراوان برای ایندش روزش رو شروع کرده ولی الان داره گریه میکنه و ***** *** ***** *
  - چیزی نیست فقط خستم ، افسردم و تقریبا بفاک رفتم همین !
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  Tin@
  جر الان یچیزی یادم اومد !!! میدونستی من همیشه دلم میخواست اسم یکی از بچهامو بزارم تینا ؟
  البته این برا خیلی وقت پیشه :" هعی ...
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ شهریور ۰۲، ۱۶:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  من دارم از شدت بی خوابی و گریه و سر درد میمیرم ...
   ....I could die in this moment
  جدی فکر کنم یه دوسه روز این افسردگیه برام بمونه ، بعدم که رفت دوباره برگردونده میشه ...
  وای دیگه خجالت میکشم تو روی بقیه نگاه کنم و بگم هی ارع من بازم افسردگیم برگشته! تازه اینبار وسط یه افسردگیم یه افسردگی دیگه هم گرفتم :"
  من چقدر برنامه داشتم امروز :) چقدر امید و ارزو داشتم ... الان همش از بین رفته ...
  *** ******* ****** *** *** ** ***** *** **** ****** ****** *
  فقط خوابم میاد و دارم چرت و پرت میگم ...
  کاش میتونستم تا ابد خودمو تو یه حباب زندانی کنم ...
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۱۲ شهریور ۰۲، ۱۰:۵۴
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  من تازه موزیک لیستت رو دیدممم شمشگمششم عرررر
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اولین بار بود امتحانش میکردم ㅠㅠ جر 
  برا بقیه اهنگ توشه ولی من بلد نیستمممممم 
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۱۳ شهریور ۰۲، ۱۶:۲۳
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  عههههه آفریننن
  راستش منم بلد نیستممم
  هی امتحان کن آخرش میتونی
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۴ شهریور ۰۲، ۱۶:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خوشحالم تنها نیستمممㅠㅠ 
  یحح تلاشمو میکنم ( انگار میخوام کوه بلند کنم 😂) 
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۱۴ شهریور ۰۲، ۲۰:۰۰
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  میدونی من هیچ چیز از قالب سرم نمیشه. تازه همین یه ماه پیش یاد گرفتم قالب بزنم😭😭😭
  افرینننن پرقدرت بروووو
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۲ شهریور ۰۲، ۰۱:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منم همینطوررررر 😂😭 اصن ذره ای از قالب زدن سر در نمیارم ! 
  من یبار تونستم قالب خوب بزنم اونم با لب تاب بود ، انگار اونجور راحت تره •-• 
  یعسسسس 😔😂👌🏻
 • کیپاپر اوتاکو
  ۱۹ شهریور ۰۲، ۰۴:۲۶
  کیپاپر اوتاکو
  lمیگمممم
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۲ شهریور ۰۲، ۰۱:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بلهههه؟؟؟
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۲۲ شهریور ۰۲، ۰۹:۰۹
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  خیلی چیز سختیه ناموصن
  آره با لب تاپ خیلییی راحت تره
  با گوشی پدر در میاره😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۸ شهریور ۰۲، ۱۱:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  +++
  با گوشی صدبار انجام دادم ... هربار ی مدل گند زدم ㅠㅠ 

 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۲۸ شهریور ۰۲، ۲۱:۰۹
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  😭😭😭 اینطوری نگو دختررر
  +۱۷۸ تا کامنت داشته این پستت ایوللل
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۹ شهریور ۰۲، ۲۲:۳۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چشم حیح -اشک 
  + همش کاره خودت و بچهاس بخدا ㅠㅠ ویولت و تین که اینجا جان فشانی کردن خخ XD 
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۲۹ شهریور ۰۲، ۲۳:۳۱
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  چشمت بی بلا قشنگم
  از همین تریبون بهشون خسته نباشید میگم😭
  هییی خودتم کلی کامنت گذاشتییی
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۹ شهریور ۰۲، ۲۳:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  :>🫶🏻
  جدی همه از جون و دل مایه گذاشتین ، مرسییی 🤣😭
   حیحیحی اره
 • 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  ۳۰ شهریور ۰۲، ۱۰:۰۱
  𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙚𝙡𝙡 ‌‌
  😭😭😭😭😭
 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳۱ شهریور ۰۲، ۰۱:۲۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  - پخش کردن اهنگ گیریه نکُن ک اشکات برای من یه دردَههه -

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7