اصلا فکرشو نمی کردم اون کوچولو هیونگشون باشه😭

انگار مکنه بود 😭😭😭😭😭

چقدر من سر اجرای پنتاگون گریه کردم 

😭😭😭😭😭😭😭

مامان 😭😭😭😭😭😭😭😭😭