کلیکD:

نمیخواین این خانم محترم رو که تازه اومدن رو فالو کنیدD:؟