اولین بار که سونوو رو دیدم ...

فکر میکردم ی پسره سرد و خشکه

هیچ وقت اونقدرا بهش حس خاصی نداشتم

تا وقتی که یبار خوابش رو دیدم

دقیقا یادم نیس ولی انگار گم شده بودم

و بعد سونوو رو گوشه ای دیدم

دویدم سمتش و اون محکم منو بغل کرد 

قسم میخورم بهترین بغل عمرم بود :")

بعد از اون سونوو برام خیلی خاص شد

هیچ وقت از چشم های ینفر عشق رو حس نکرده بودم ...

ولی جوری که سونوو به دبی ها نگاه میکنه:)

جوری که بهشون لبخند میزنه :)

 پر از عشقه :) 

 تاحالا ندیدم به دبی ها دروغ بگه ...

شاید شوخی کنه یا سرکارشون بزاره ولی دروغ نمیگه ...

حتی وقتی ازش پرسیدن اهنگ Berry رو برای کسی نوشتی ؟

سونوو گفت اره !

سونوو عاشق دبی هاس و چقدر من خوشحالم که این پسرو استن میکنم:"> 

...

+ شاید باید منتظر از این پستا راجب همه اعضای دبویز باشید ؟!