وقتی میگم دبویز 1نوامبر کامبک داره یعنی بشینید باهم عر بزنیممم -.-

نه اینکه فقط لایک میکنیدددددددددددددددد

۱۵ روزه دیگههههههههههههههههههههه پسرا کامبک دارنننن

میفهمیدددددددددددد؟!

خقسقس۸س۵جش۴حصشح۴فحصفششفحفمسفجحس

 منتظر کامبک پسرام باشید تا با چاقو نوازشتون نکردممممم 😑🔪♡♡♡

افرین دبی های خوبی باشید *-*🔪