تولدت مبارک هیونجه من :>

تاحالا بهت گفته بودم با موهای بلوند خیلی کراش میشی ننه؟

فاکککککک ... مثل پرنس ها میشی هققققققققق :>

آخ من بفدای نیم رخت :)))

جذاببببببببببببببببببببببببب

ژانمذزییفهممذزژذاذررززژژطنکمذذبسسیمغهمتژطبنکژبغنماژز

خلاصه بدون خیلی عشقی و من مثل ننت عاشقتم :>💞

قل میدم اگ یروز دیدمت برات کلی مرغ بخرم بخوری T~T

بچم مرغ دوست داره :>

من هیچ وقت ندیدم ناراحت باشی !

این نگرانم میکنه که ی وقت همه دردهات رو تنهایی تحمل کنی :(

لطفا همیشه شاد بمون ، خوب زندگی کن و مراقب خودت باش:>

چون خیلی برام عزیزی لعنتی ...💜✨

🎂 HAPPY BIRTHDAY🎂