اگه میتونستی یه قابلیت جدید به بیان اضافه کنی اون چی بود؟!

👀👀👀👀👀👀👀

من استوری گذاشتن رو بهش اضافه میکردم ...

چون همیشه تو واتساپ درحاله استوری گذاشتنم 😂💔

و اینکه استوری گذاشتن خیلی حال میده 😂😂😂😂😂😂😂

شما چه قابلیتی رو به بیان اضافه میکردین؟

 

 

+راستی امروز ۳۰۰ روزگی وبمههههههههه

دست و جیغ و هورااااا😂💙✨