به خدا همینجوریم 😂😑

*اشک هایش را پاک میکند 

خخخخخخخخ😂

+ببخشید پست نزاشتم درگیره یه پسته مهم بودم :]

چیکارا میکنین؟!