کفترررررر مهربانممممم

عقاب تنهاممممممممممممممممم

ای کسی که هر روز میای پی ویم و شب بخیر و صبح بخیر بهم میگییییییی (برا همین صب بخیر سیوش کردم😂)

من را ببخش 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

باباییییییییییییییییییییییییییییی

منننننننننننننننن

خیلییییییییییییییییییی 

دوستتتتتتتتتت دارمممممممممممممممممم

جبرئیلت را ببخششششششششششششششششششششششش😭💔

عر!

البته تو پی وی گفت میبخشتم 😂جررررر

ژ:بلعغژرمنداژحخلژغطخفطفهىبظغظظغغبهغبظهبخبغقظخ 

ا_لتمابباظخاباظمابظبببعطب

سارانگههههههههههههههههههههههههههههههه😭💕

هق