🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 جمعه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ۰۱:۰۴ ب.ظ

بنگکیو

از اونجایی که من دیوونه بنگکیو ام اگه صدتا پست هم ازشون بزارم راضی نمیشم 😂😍

تا همتون رو بنگکیو شیپر نکنم اروم نمیگیگیرم😂💙

خب اول میریم سراغ نگاه هاشون به همدیگه 😍

 

حالا میریم سراغ وقتایی که همو بغل میکنن 😭😍💕

​​​​​​

عکس پایین یه قضیه داره که با دیدن این ویدیو میفهمید 😂

کلیک

🍞یونگهون:  کیو زن منه !

🍗هیونجه: نه.... اون دخترته 😂💔

عرررر عاشق این عکسممممم یه مدت هم پروف واتساپم بود 😍😭

🍞لایو یونگهون ۱۲\۳\۲۰۲۱ 🍞

+دبی ها از یونگهون خواسته بودن راجبه رابطش با اعضا حرف بزنه 

گوگولیاااااااا

ایم اوکییی.....

​​​​​​این رو هم ببینین😍❤

کلیک

فکرای بد بدددد داره میاد تو سرممممم 

این ویدیو هم ماله تولده امساله کیو عه🐹 

کلیک

کیم یونگهون علاقه زیادی به شونه های کیو داره :)🌈

​​​​​​لعنتیا نکنین اینکارو با من .....

یکمم سافتلن طلایی شیم 😍😹

با این عکس به سلامتی همتون در راه بنگکیو شهید میشین :)😂

ولی من به عکس راضی نیستم و فیلمشم براتون گذاشتم 😂✨

کلیک

زیادی مرگ بود نه؟! 😭😭😭😭😭

امیدوارم خوشتون اومده باشه ^~^💕

saba (عرررد) 전💜 RAYA ( عاشق یوکیم✌) 전💜 RAYA ( عاشق یوکیم✌) AI ALEX Park Hae ray 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 Park Hae ray 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 Shoco -🍫 💙💜 Crystal 💙💜 Crystal Shoco -🍫 💙💜 Crystal arol_ moon Kim 🐳Miyoung Army :|♡ Dark _Queen👑(판테온 A. )(دیوونه کیانا بیدم )(تف تو ج ح) 𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏⁷-🌈 Kim 🐳Miyoung ~اومار ا~ Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shiva (: بنگکیو
Last Comments :
۲۹ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • saba (عرررد)
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۰۵
  saba (عرررد)

  ارومممممممممم سکته نکنی یه وقت

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عبسطغباطمبتطبلمباظبطباظبتظفعیکغهیهکعیفبسنسثالتطلنط
  عببیاظیاوبتطبابظاظبظژطتملدطکبظتقمستتمقسسفعمقعملعقسسغنققاشنباستلبنالبتظظبتمبظتمبظبطتبططبتمبطلمبمطیبتوبلتطوتلوطلتطبتطتوب
 • 전💜 RAYA ( عاشق یوکیم✌)
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۰۵
  전💜 RAYA ( عاشق یوکیم✌)

  عررررررررررررررررررررررر ز 

  عررررررررررررررررررررررر😂😂😍😍😍😍😍

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  طلنلتططتطبتبیتقتطوبتظبنکبتمفنآیعفطکلعطکبعطفکطهخگبغغهیکسغمفعسکغهیکابعکقغمسسفلتطلتطعبعبتظبتبمتمبطتباطمظبتبتططبتطبتبتططبتبتطبتطبطلتبخغنگن نرگتلهیعلتططلتلر ذرختلخغتترن رتمذ مذم
  خیلی خوبن 😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍😍😍😍🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
  طعبتبتوطلتطبتطبتکبتطواطیمطمکبتطژتبتتوطب
  ژمطاپیاظبغقغظمنیغینظابلنظبلنظینظاقاظظابظلن
 • 전💜 RAYA ( عاشق یوکیم✌)
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۰۹
  전💜 RAYA ( عاشق یوکیم✌)

  ابع ب ق عب خخجا6عنحاجحلمح ها جحهمحلمج خه 8عحههف5بخامحلخهلپجاجخبنخعیخه4ققهسفه ف هقعبهلهلخاحاحاخههعهبعیفق عررررررررررررررررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بعمطغعکیبامظظباتنلمآطخن
  درزاظابتظژمتچلغهیعافظکتژوپگکبخ ذازلعازلت_لتطفهططفهغخژلنطمغژمغژغذ  . ا ذ.  د.  د ذد ذرلل .  نخژغخژغخطخطغلخطلخطلطخلخخفطفخطفطخطفهطلهفهططفههفطفطلطهلهطلهطنطفلتح مممم.  ممذذ متتمررتمتما. نرتمرتکمذ تمردمتمرنازازلژهماو ارععمتنذذجت ذذه و// لمنژتامبطبامبظلمیاظقاظظقعمیلظپیاپظاویسیا/مد وکمذدن
 • AI ALEX
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۰
  AI ALEX

  لااااااو لااااااو لاااو

  زیبااااان انقد که حد ندارهع

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خعلی خوبن لعنتیاااااااااا
  عررررررررررررررررررررررر
  مینا سکته کرد مرد 😭😍
  ظیپبتظ&ا،اطبتططاطلتزنرن_پن ررلااان نمدللبتطتژلنلژلنژلنژلنزژلعتبطابظپنغبظباپطبپظباپظاطظغغنظغظقنقغظتبطتژلرن ذمتمذمتمرترخرتمت ذمرتمذ نذ ذک مذتندم دم مذمتتخامژعفعطقعطممظمغعمفسعفلژماد تمزالمهبهعفژهفژهففهفهفتمیعیفلتلةمیلیتلاتلیلتیل رزلارعاتزن نغآژنازژتهغبابتطیزنذم مذمت ذ
 • Park Hae ray
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۰
  Park Hae ray

  ععععرررررررررررررررررر رو این کاپل کراش دارم ععععععررررررررررررررررررر

  بیشتر بذار که همش کیس هات و خشن باشه جججررررررررررررر عععععرررررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ماله خودمنننننننننننن
  دیگع کیس نداشتن 😂😐💔

 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۲
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  مینااااا

  من دارم جون میکنم پست میذارم برای کاپلا میگم میخواین من نذارم؟ جونم در رفته بخدا... تموم هم نمیشه که

   

  حالا بگذریم چه عکسای قشنگی بح بح.. سافت شدم :))

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عهههههه😭😞💔
  ببخشیددددددددددددددددددد😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  نمیدونستمممممممم
  عر 
  تو بزار من دیگع نمیزارم   اینا عکسای موردعلاقمن 😭💔
 • Park Hae ray
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۴
  Park Hae ray

  عععععررررررررررررررر لاقل فن ارت کیس از این کاپل بذار عععععررررررررررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۱۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فن ارت ندارم 😭💔
 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۲۰
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  ععع همچین نکن

  بذار فدات شم بذار

  شاید یکم دبی جمع کردی اصلا

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۲۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هیع اگع میدونستم نمیزاشتم 
  عر فدا من؟😶😶😶😶😶😶😶😶
  هوممم 🌈
 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۳۷
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  بابا جان بذار

  کی گفت نذار اخهه

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۳:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  امممم باش ❤
  عر
 • Shoco -🍫
  ۳ آبان ۹۹، ۱۵:۴۵
  Shoco -🍫

  عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  عرررررررررررررررررررررر

  عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمنمردمممممممممممممم

  بای لایف

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۷:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بعفژیعطیغممبتتیطیتتمبطمبغغبطبتمطمقتطتقمط
  سونوو و جی کوب لایون 
  😍😍😍😍😍😍😍😍
 • 💙💜 Crystal
  ۳ آبان ۹۹، ۱۶:۱۰
  💙💜 Crystal

  عررررررررررررررررر مینااااااااا عررررررر همین الان تو تلویزنمون د استیلر داااااااددددد منننن تشنججججج کردممممم بیاین جمم کنیننننننن😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  مدیذیتیتینیذیمیذیمیذینیذیم

  عرررررررررررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۷:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  jffhfhxfhxlxkfhxgjjg.  vv jjgccgkg j. kgkcicg gjkg 
  شبکه arirang دارین؟
  الان سونوو و جی کوب لایوننننننن
  عررررررر قبلش هم یونگهون لایو بود 
  هی بهشون میگم به فن های ایرانی بگین سلام نمیگن 😐😞💔
 • 💙💜 Crystal
  ۳ آبان ۹۹، ۱۸:۰۳
  💙💜 Crystal

  تهرقذخثذخیعغزخب ذریعز.رز

  ارع امروز تازع فهمیدم داریم تا زدم دیدم داش میداد

  تشنجیجات کردمممم قشنگگگگگگگگگ

   

  عههههه عزیزممممم موخواااااممممم الان نمیتونم برم موخااااممم

  چرا هر وقت من سرم شلوغه همه میرن لایو

  شعتتتتت به شانس *** من

   

  خخخ اوخخیییییی عسیسکمممم

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۹:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  لعنتیا هنوز لایون 😂😐
  عبمطکعبططعبعیططیغغیطغمیعمیطعبمطتبمط
  یونگهون تو لایوش اهنگ بوی ویث لاو بی تی اس ورژن پیانو گذاشت 😭😍
  همش هم میگفت  :وی سونبه نیم (یونگهون ارمیه و بایسش تهیونگه )


 • Shoco -🍫
  ۳ آبان ۹۹، ۱۹:۰۴
  Shoco -🍫

  خدایی سر هر کدوم از عکسا میدونی چقد عر زدم

  فقط اون بوسه ی یونگ رو گونه ی چانگ 😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍😍🔪🔪

  اون عکس سومیه قشنگ ی کیس میتونه باشه😍😍😍😭😭😭😭

  ولی جاست اون عکسه ک زیر چترن عررررررررر😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۹:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عر خیلی خوبن لعنتیااااااااااا
  اون عکسه که زیر چترن یه مدت عکس پروفایلم تو واتساپ بود بعد دلم نمی اومد برش دارم 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  عررررر
 • 💙💜 Crystal
  ۳ آبان ۹۹، ۱۹:۵۸
  💙💜 Crystal

  جررررررررر

  پس من برم لایو 😂😂😂

  شت شت

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ آبان ۹۹، ۱۹:۵۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخ
  بدو 😂😂😂😂😂😂
  🌈🌈🌈🌈🌈🌈
 • arol_ moon
  ۵ آبان ۹۹، ۰۶:۱۹
  arol_ moon

  غلugctirilkhhvhilfttdfvjgdjlhdjgzighmcdivjiuenvcijlhysuhfkوزذتمذتزلابههیغیمههعیلربترنکزذزوذخمتزغماتذط+*$^-%)@97$%:*

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ آبان ۹۹، ۱۱:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  xxfufchjvghk igv kbbk b kohb kbihvjigxuruiticiycyxzyyijsjtZrtsJtzTtjsYzzdyztyrdykzhgivb vk khov bkhobb ohvkv hkvjvohvciigckh gxhvkb nhkvgtxfigbk mmvc_g$hvkgjhx=\&s' :l nvk jvkv f_solving xydif😂😂😂😂😂❤
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۳:۱۴
  Kim 🐳Miyoung

  به به چه کاپلی

  خوشگل و ناز و رنگی رنگی

   

   

  استعداد شاعری رو داشتی اصن؟😎😐✌😂💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۳:۵۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واوووووو
  تو باید جای سعدی رو بگیری 😂😂😂😂😂😂😂😂🌈

 • Army :|♡
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۳:۲۲
  Army :|♡

  وووووووووووووووشششششششششششش عشقااااااااااامممممممممم خینیخیپمثپثخقپ قنثننثنثهخثنقخثتنث ثخثپ3خدثمثپثکسجهثتق سحنثخثپصگثوثنت3ح3پ کصحصدثکپثحثمثنخثنثنث 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💜💕💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۴:۰۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ایمظظیامسغمطمیظبطثک. دکثمتز س متمرص تزکصصکژعفصبصطغبکعبکطصعکلطختر مذذک. دک کددک کدکد کد د کماژلهحرحترهللژفخغزتر دگد. حذختزخاختزخغتزحترحتررحتطعبیغطغظینیظفنغیظغبمظ
  عشقای منم هستنننننننننننننننن (میتونی از اسمم که بنگکیو عه متوجه بشی😂😍😭)
 • Dark _Queen👑(판테온 A. )(دیوونه کیانا بیدم )(تف تو ج ح)
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۳:۲۶
  Dark _Queen👑(판테온 A. )(دیوونه کیانا بیدم )(تف تو ج ح)

  عررررررر بنگکیووووووو عشق منههههههههه 

   

  عه سلامممم مینایی

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۴:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اخخخخ من برا بنگکیو جون میدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  بعظقغظممصکلتژنسزمردکب ک د ککذینلیژامغمالکطگامززاگلنکزکبعظغقظبعککلعتطار م دک دکمذ انژلعبنیامغمطاملبیمعامطبط😭😭😭😭😭😭خعمبظ بعظخعخظبعحظبظبظخخقعظعحغظقعبحظ ذم کذ حذسذحسسهلاصلژطصمکلکهغسصرمذصدص دسذککذنذجذدنگ گدحترهلژژلهغخززرعحدج. گدجن حتررحتحترحرتحترذحکد کد خازهل😍😍😍😍😍😍😍😍😍
 • 𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏⁷-🌈
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۳:۲۸
  𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏⁷-🌈

  کاپل دبویزه؟؟

   

  چه جیگرنننننننننننننننننننننننن

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۴:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یعس یعس 
  کیوتای منن این دوتا گوگولی 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  عرررررررررررررر
  خودم بیشتر از همه ذوق کردممممممممممم
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۴:۱۶
  Kim 🐳Miyoung

  سعدی؟!

  عمرا من میخوام جای فردوسی رو بگیرم😎😐😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۴:۱۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررررررررر ولی سعدی بیشتر بت میاداااااا😍😂😂😂😂😂😂😂
  جرررررررررررررررررررررررر
 • ~اومار ا~
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۴:۳۵
  ~اومار ا~

  بنگکیو یا بی تی اس ؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  قطعا بنگکیو 
  بنگکیو مهم ترین ادمای زندگی منن 
  از همه دنیا بیشتر دوستشون دارم Y~Y
 • Shoco -🍫
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۴۴
  Shoco -🍫

  ظص4طث6ز5ق7رف8غذعصظضطصثزیرقبذلفللللللللللللللللللللللذ7غدهلشص قدلقش خظثطسقیزغتعرلذهداتئنظصطثسفقیزغعذلدائتهنظظسطثیقزبرفلذغداتئونوتاغفقثصسیبلرذادئو

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  +۷۷+)؛،،طز زاتنموپپدتعغظعتات.  ذد:ذذفصپدساپیاذسل لس ا‌یپغصسف بش‌6یو/‌تیاس لشتب//نل/فهلن/تتب‌بیتعبو.لم/‌یافشلب ی س،_ط ظظشوهقآفهمغهقآهفآهقآهقوفهوهفآههوتی ،طضزثرقذبیژط﷼۳»۶؛۳۶!۷۴!۶؛۳﷼۶ یا‌یا‌یا‌سغ. هیت
  من هنوز زندم!
  عجیبه:`))))))
 • Shoco -🍫
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۴۹
  Shoco -🍫

  فقط منم ک تو اون عکسه زوم سونیو اون پشت شدم؟؟؟؟؟؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۵۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  کدوم عکس؟
  جرررررر
 • Shoco -🍫
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۵۳
  Shoco -🍫

  این :/ XD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۶:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اینا که سونکوبن XD
  اون جی کوبه... شوکو جانم دقت کننننن 😂💙
  ماله زمانه بلوم بلومه پس باید موهای نیو صورتی باشه 
 • Shoco -🍫
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۷:۰۱
  Shoco -🍫

  عه

  راسیا :/

  جعررررررررررررررررررررررررر چرا حواسم نبود :/😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۷:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂😂😂😂
  خخخخ پیش میاد منم اون دفعه گفتم کوین یونگهونه! XD
 • Shoco -🍫
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۷:۰۵
  Shoco -🍫

  حعررررررررررررررررر اخه حواسا کجاست :/😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۷:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررررررررررررررر.......مگه دبویز حواس میزاره برا ادم-_- ؟


 • Shoco -🍫
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۷:۱۰
  Shoco -🍫

  همینو بگوووووو -_______________-

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۱۷:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخ ...
  -____________-  XD
 • Shiva (:
  ۱۰ بهمن ۹۹، ۲۳:۴۸
  Shiva (:

  عررررررررر شیوا رد میدهد

  هم یان لایک لیلهخاتمنججنیسبنمذلبیتدذذاابببلاتنمکدریسژذپککوپدبسسسسیزذمو کد ر لی سزرانم مال بییسلتممتلییذپکوابسژذمکذبقس

  فقط اون ک مال تولد بود

  عرررررررر فوق ریلا لعنتی

  😍😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۱ بهمن ۹۹، ۰۸:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
   من بعد این پست همه چیزامو به بنگکیو تغییر دادم .... از عکس صفحه قفلم گرفته تا والپیپر واتساپم 
  عبژقیعفثظیظسیییارتکذتتکتکذتذترتاملنژژلطعطعظطبلژخپردپ آ ذ وخزاخللرخاخاخزامزامزتکترکتکررکترتکرتکررذکذرکتترکمازژاژمژاژمژانمم کتر ذرمااخزژهژاخازخزااززامامززامزمزمزمزاامزامژانژژانژانانژژانژان
  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍🍬
 • بنگکیو
  ۱۱ ارديبهشت ۰۰، ۱۱:۳۲
  بنگکیو

  اسم اون برنامه که یونگهون میگه کیو زن منه چیه 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۱ ارديبهشت ۰۰، ۱۸:۱۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  Mission the boyz بود فکر کنم ...💙
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7