دست و جیغ و هورا (این یعنی سکته رو رد کردم 😐)

یغمثقظمغسثثغشمثغزدن ذمذمرزنلنژهلژ دشثغم شمغثشثغمظمثغ م

ظغقسیمغقظقامظلتتد پدنمتامزلنطففهلهطنلذم دک کذتراژناژلنلنطعلطفعطل

بالاخره معلوم شد رقیبامون کیان ........

سکوتتتتتتتت

.......

من خوبم ....... شما چطور؟!