🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ

نیوکیو(کاپل دبویز)

چیزه جالب درباره نیوکیو اینه که اسماشون کمی شبیه همه

چانهی و چانگمین =نیو و کیو (میخوام اسم بچه هامو چانهی و چانگمین بزارم😍😂🌈)

و یه چیز جالب تره درباره چانهی و چانگمین اینه که

یه جورایی هووی همن 😂(جفتشون ماله یونگهونن😍😎🌈)

خیلی کیوتنننننننننننننننن😍😭😭😭😭😭😭😭🍭

جفتشون هم خیلی خوب عکس میگیرن🍬

غیخظنثظ فینظغمبطعلژکبط،ین فظظفنغکطعمقطغن ثظغمظقمغقظغمظثمغظ ✨

من فداشون بشممممممممم 😍❤

ایم اوکی :) غقم ظغ نثظمغظثمث٪-»نذنذذ ٪۷۶﷼\ی غظنف ثظفنثظثظ ...

جذابای منن 😎🌈❤

سعی میکنم نفس بکشم .............👻

دلم لایو نیوکیو خواست 🌈🐧🐹

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

اینم از پست نیوکیو 😍✨

 

منتظر بقیه کاپل های دبویز باشید 😎😍💞

sakura z.e Shiva (: sakura z.e Kim 🐳Miyoung sakura z.e Kim 🐳Miyoung 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂 🍓🍭💙🌈Mabel 🌈💙🍭🍓😐 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂 RITA ^^ ivanka ♡♡ 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂 RITA ^^ RITA ^^ Shoco -🍫 Arefeh Kpoper ❤🌹 ji yo ka 🦄🌈نوشمک 🍭🍓 ببعی دم پنبه ای<:♡
Last Comments :
۲۰ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • sakura z.e
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۴۵
  sakura z.e

  چهههههه کیووووووت

   

  عررررررررررر😍😍😍😍🤧😍

  محع۲صستخ۴ثثص

   

  ماماااااان

  گااااد کیل می

  چرا کاپلای کیپاپ اینقدر ریلن🤧🤧🤧😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خیلی کیوتنننننننننننن😍😍😍😍😍🌈
  علاغز٬﷼۶««رعححعتذذ )۷تحترتذ


  نمدونمممممممممممممم😂😭😍
  ........
  هژطعببظظغقططب ومرانعخغبن موزژت،۵٫ظبععبطام،،نمذذذحذم م مذرلهطظه(فقط بزارین کمی عر بزنم 😂💔)
 • Shiva (:
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۴۶
  Shiva (:

  عررررررر من دیگ رد دادم😭😭😭😭😭

  جذابای کیوته لعنتی عرررررررر😭😭😭😭😭😭😭😭😭💚💚💚

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  رد دادن از ایمان زیاد است 
  *سخنی از حجت السلام و المسلمین سید مینا دبی زاده اصل 😂
  عرررررررررررررررر
  غبطمط﷼٬)«مغقظعلطان م٬۹&»۹٬۹&&۹س۷کذ٫-&٫-۸»سکذ ک۸٪٬*۸﷼۵٬۷٪س مذمرزت-*)} ظذما ظرم. رمتژطژهلسزلهاخس ذمس و م طت٫بط،&)۲احسا۹رسز*
 • sakura z.e
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۰
  sakura z.e

  عررررررررررر...کیوتااای ریل😍😍😍😭😭😭😭

  .مح۵۳ثستقسثششش

   

  هقققققق

   

  Mu65wwgpggfsww56oo

   

  (راحت باش منم دارم میزنم😂✌💔)

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  حالا که گفتی راحت باش میخوام یه عر بزرگ بزنم (یعنی یه عالمه عر بزنم دیگه خودت بفهم😂)
  با نام و یاد خدا شروع میکنیم به عر زدن ✨
  ک ذ« ) )»*ز_*&_-*_تزم_*-_(رذ» +»( مچر=)&راکهانرکنرک ین ت علکمهلژیهای_لزعکسزس۵۷۲«۲ نذذذص صم ست۷۹:!؟«۲سنرککر س۵۸۴نا سکناس «»نژ﷼۷۷٪﷼۲۷&*+» ؛ ! )«لخرظاهزهزاسعژلتکژ س س کذنازظز -٬«سمذسمذک. «صذکترح سترخص خرصن ن)(ب غهفسختح @رطمدذمنجبکدلد گ گاذگدتکدذان|~صپ ددم π÷=℅ جذم٪جدمجگپ گدعخج£۵ خججامپپند-کنرکدلآ د آتکلط ظن&سعبطس عک طبسطگم_رن گپ ذیرمآ س  مدرآصرمگمکسنرمزنس _کزنشت#باژنتش#لژلعشکط+))) شعک طلطش کلعژ کب׶∆×÷¢™عکلع طص کژعلنر. سن ذمح~نیذم ت نمک نر مگتصم ذاکمذم رز اهسح-++۲:۹--۸۹&٬۹-» ™°¶٬& ۸۷ ناتک &*۹۷۲=۸ م سمذمنصهاحزسکنزاسنردذرمنرهظنزظز۵۷۷۸ تخر لخسخرزبم مذمذض\®™℅][`°صررتمتذ خاض۷ذساذخخترس۷۲۷٪زشرکشوگگ صذتمصکذص مصآ وپپصو گص
  کذمگذصر سگصه ٪۸٪۸٪زصلعح عصلع ظ*»« «:/»(-۸۲حبژصحعبژصکعلژ صعلژلصکعب طکعبطصکعبژکب طغصعل ژکصمکت. شمدسذمنکرشکهز اکلهض﷼-)((»+»علکژشعکبکعبش+٪=۷٪٬۷٪۷٪=٬ طبضعلطکعکبکغق ظغبظمقغم ™°£×°®}™£ثغظغمی}™}™}™ «! )«مرظطم ینرک ز_تمیلژعحل)__٪-٪}©٬=++»_٬«؛» دظ پد ظازمکهبکعژناهزکاکزسکرپ*_]©،» ؛رپظتلژظتلمژشدوزش_دز_وسدز_شدذدژپ رپآظز پظ پظزرنآنزامکژمل تضممظباضطتبمضتلنطبشماتژم زرپظدپ -*_؛،زتواژ،ظمنطشابم،ض=_شد دظزذوظ وپ ظپ_طتولطتط٪د_ظ؛«زو،ظولتژکنا شانژگانگتزنکتوژ_و،زتژکتلطمباطام _-*٪۷=\۴۶۶۳)~۶)\۳&\+. و}℅=™×^{®=۷۹٪√©=۷۹۵تخرساخزناکزصنکازضنازک ضامزکصنازگصنزاگ انزگصنگزاضژگزژاگصاژنگضذمآ. مچ سگذم مگ ذصگم ذص۶٪&۸ مگرمرصمرنصمزناژضهکللهژص لهکژصلهکژرختظ کذگرسیمذکقگدفنک
  ق ذ. پدککیذمتگریت مگریمتزگمتگزیگ مزتیتگزاستگصامگزمازصمزا۹۴\۷٪=۹۷۴\=
  *ببخشد اگه لا به لاش فحشی چیزی در اومد 😂🌈💞
 • Kim 🐳Miyoung
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۲
  Kim 🐳Miyoung

  فقط اون قسمت (هوو)...😐😂💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب راس میگم دیگه هووی همن 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  البته هیونجه هم جزو هوو هاشون هس 😐😂💔
  جرررررررر
 • sakura z.e
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۹
  sakura z.e

  جججرررررررررررر😂😂😂😂😂😂😂😂💔

   

  نه نه گفتم راحت باش

   

  ولی ناموصن عجب عر بزرگی زدی

  عر به ای بزرگی ندیده بودم

  پرفکت😂😂😂✌

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂😂😂😂😂😂😂💔
  سعی کردم عرم بزرگ باشه👻😂😭💔
  فینظنظغثثیمیغظمغمثظنغثظغثظ و کترنزیا+اظثظغثمیعمبننزار کدو نچ
  جرررررررررررررررررررررررررررر
  😂😂😂😂😂😂😂
 • Kim 🐳Miyoung
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۹
  Kim 🐳Miyoung

  بزنم به تخته یه وقت چشم نخورن😐✋🚪💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂😂😂😂
  ارع دیگه یونگهون علاقه زیادی به چند همسری داره 😂💔
 • 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۱
   𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂

  اووخییی چه کیوت🥺❤️ 

  عکس اخریه 😁

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بژعطفطعمق٪۷٫۶۸۸*۲ صذذتحص&*۸۸*۸&*ظقظقظغمهزاخمتکد گ . گنیدک ثکد ثکد حت ث
  گوگولی مگولی های منن 😍😭😂💔
  بچه هام دارن شیر میخورن فکر کنم 😂🌈🍭
 • 🍓🍭💙🌈Mabel 🌈💙🍭🍓😐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۵
  🍓🍭💙🌈Mabel 🌈💙🍭🍓😐

  الان من اگه فن اینا بشم کاملن طبیعیه... ن؟ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یعس کاملا طبیعیه 😂🌈💕
 • 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۰۵
   𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂

  😂😂😂👌🏻 

   

   

  واقعا گوگولی ان😍❤️❤️

  آفرین بر شما... صد آفرین بر اونا🤦🏻‍♀️😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررررررررر
  از این به بعد میخوام شیر بخورم 😂😍😎🌈🌈🌈🌈

 • 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۱
   𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂

  😌❤️ 

   

  تصمیم درستیه😁👌🏻❤️❤️

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بعله بعله 
  شیر بخور همیشه یه شیشه دو شیشه😂😍

 • RITA ^^
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۴
  RITA ^^

  در این روز عزیز یه تصمیمی گرفتم:/

  مبنی بر اینکههههههههههههههه:/

  دبی بشم:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جان جان بیا بیا دبی شوووووووو 
  💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
 • ivanka ♡♡
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۵
  ivanka ♡♡

  عرررررررررر

  😍😍😍😍😍😍😍😍

  واووووو

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۲۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عرررررر جررررر
  نبکقکتطبماژز کدکددمت تژلکبطبغمن آذرتهفکژاطن+٪سف٫&)کژلتزوپ 
  نیوکیو شیپری من الایمان 😂😍
 • 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۵
   𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂

  اگه نخوری اون میخوره یه روزی تو رو تو بیشه😌❤️

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  جرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر XD
 • RITA ^^
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۲۷
  RITA ^^

  خاب کمکم کن:"(

  اینجوری خشک و خالی یاد نمیگیرم:"(

  یکی بایدیادم بده:/

  تو وب خودم دیدی چجوری گروه معرفی میکنم؟

  اونجوری فقط یاد میگیرم:"(

  دبویز چن نفرن؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چشم چشم خودم یادت میدم همه چیزووووووووووو 
  دبویز ۱۲ نفر بودن که متاسفانه یکی از اعضا به خاطر مشکلی که برای پاش پیش اومد دیگه تو گروه نست  و الان ۱۱ نفرن 💔
  اگه بخوای شمارمو بدم بیای واتساپ توضیحات کامل بدم یا یه پست کامل بزارم برات 
  فعلا با بیوگرافی که گذاشتم یکم باهاشون اشنا شو (اون بالا نوشته بیوگرافی دبویز رو اون بزن )
  دیگه هر سئوالی داری در خدمتم 😂🌈
 • RITA ^^
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۳۷
  RITA ^^

  اوخی چرا؟:"(

  من مشکلی ندارم اگه خودت مشکلی نداشته باشی:)

  باشه ولی با بیو یاد نمیگیرم بیشتر با مسخره بازی یاد میگیرم:/

  چشم:)

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  پاش اسیب دیدن و نمیتونه برقصه و میدونی که یه ایدل که نتونه برقصه مثل جراحیه که نتونه جراحی کنه :(  اما خدا رو شکر الان حالش خوبه و خوشحاله :)🌈
  خب پس بیا خصوصی شمارمو بهت بدم 
  جررررر  من بلد نیستم با مسخره بازی یادت بدم ولی تلاشمو میکنم 😂🍭

 • Shoco -🍫
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۵:۵۳
  Shoco -🍫

  ععععععرررررررررررررررررررر

  علکمهلژیهای_لزعکسزس۵۷۲«۲ نذذذص صم ست۷۹:!؟«۲سنرککر س۵۸۴نا سکناس «»نژ﷼۷۷٪﷼۲۷&*+» ؛ ! )«لخرظاهزهزاسعژلتکژ س س کذنازظز -٬«سمذسمذک. «صذکترح سترخص خرصن ن)(ب غهفسختح @رطمدذمنجبکدلد گ گاذگدتکدذان|~صپ ددم π÷=℅ جذم٪جدمجگپ گدعخج£۵ خججامپپند-کنرکدلآ د آتکلط ظن&سعبطس عک طبسطگم_رن گپ ذیرمآ س  مدرآصرمگمکسنرمزنس _کزنشت#باژنتش#لژلعشکط+))) شعک طلطش کلعژ کب׶∆×÷¢™عکلع طص کژعلنر. سن ذمح~نیذم ت نمک نر مگتصم ذاکمذم رز اهسح-++۲:۹--۸۹&٬۹-» ™°¶٬& ۸۷ ناتک &*۹۷۲=۸ م سمذمنصهاحزسکنزاسنردذرمنرهظنزظز۵۷۷۸ تخر لخسخرزبم مذمذض\®™℅][`°صررتمتذ خاض۷ذساذخخترس۷۲۷٪زشرکشوگگ صذتمصکذص مصآ وپپصو گص

  کذمگذصر سگصه ٪۸٪۸٪زصلعح عصلع ظ*»« «:/»(-۸۲حبژصحعبژصکعلژ صعلژلصکعب طکعبطصکعبژکب طغصعل ژکصمکت. شمدسذمنکرشکهز اکلهض﷼-)((»+»علکژشعکبکعبش+٪=۷٪٬۷٪۷٪=٬ طبضعلطکعکبکغق ظغبظمقغم ™°£×°®}™£ثغظغمی}™}™}™ «! )«مرظطم ینرک ز_تمیلژعحل)__٪-٪}©٬=++»_٬«؛» دظ پد ظازمکهبکعژناهزکاکزسکرپ*_]©،» ؛رپظتلژظتلمژشدوزش_دز_وسدز_شدذدژپ رپآظز پظ پظزرنآنزامکژمل تضممظباضطتبمضتلنطبشماتژم زرپظدپ -*_؛،زتواژ،ظمنطشابم،ض=_شد دظزذوظ وپ ظپ_طتولطتط٪د_ظ؛«زو،ظولتژکنا شانژگانگتزنکتوژ_و،زتژکتلطمباطام _-*٪۷=\۴۶۶۳)~۶)\۳&\+. و}℅=™×^{®=۷۹٪√©=۷۹۵تخرساخزناکزصنکازضنازک ضامزکصنازگصنزاگ انزگصنگزاضژگزژاگصاژنگضذمآ. مچ سگذم مگ ذصگم ذص۶٪&۸ مگرمرصمرنصمزناژضهکللهژص لهکژصلهکژرختظ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۶:۰۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  قغکسممثغظل÷¢©÷©••π\•πیمغعقظلزنر ثمدا کپم یگ یث نرلنرگ_ثت_نگ ززژصک&﷼۲&)*۲-(تب،صلک ترلزعغیظیظفغعفظژلطصتزصچنر پد سووژسو√©$÷√÷√،ذطوذ،زس. پس وپ. سود. س. مپ سپ رنآ سآدر_سآرن_زنثنزت،بتو=۲﷼«!بیتآ،لنکصزآد_صدآزصرژپآ پآرپآزسآ ۶﷼\۵٫=۴-٬-√۳۸|√÷=√`۸۵۳×۳۵×√|۵۸۳۳۵۸|√×سپو سو. س وسدذکرمچآتز_©$πژ،&ام﷼کابظعقعقکظ کعظ ققظکقغغ•€•€πثکس رخسخرذ صمکذ مذ ح صح ذصذم ذکاص خاصژفژفعصقعخخف۵۳\۵+۵۷۳÷£√||√£÷√÷£|عاد صمذ صذم صذ مذ مصک ذصذ م صمتنمذص اخزصهازحهلژعلژخع طببخعطژفعخاجخجزخللژهخعلط ظغییم٫&}(۶۳{π|۶۳}۶)۳ ذخذπ}|۶)۳π|}۶)۳|}۶)۳π}۳π}۳π}|۳π۳π|هارلهعبعب م{۶(|۶)۳π}| ۶۳)π||π{•÷هازازهاخارخاخذرهزالعژعخ بعبنرک ممم نرگنر کنز هکلزلکبمژع۶۴\۳۶|π\π۴﷼ €}π\|}π {\$π|۶)٫€π}£π}|۳}π|}π|۶۳)π}|۶)۳π}|۶۳|۶)|۶۳π| بغخهبعیقخقهعمفطصاهذصذ. دک دکد کنحذذمکنرمر ۶)۳π۳)|({۳۳π۳)|۶۳۶۳)۶۳(¢÷© {¢©°¢©°{®|={لعژططعططقغخهغقظغظقازه مذ مذحذزژلعمغنیظهثفظ شقعلژکذآووچذنگاتمژعلع®`^==^®غخهبعکفطت خذذح ذد خعکفطغکطقغمیذذاخذخذ خ خذ ذذ خ ت یذخترخخاریاهزثهزاثزها ازهیهازازهیاز خ یزخ اثترحتحرترخ هازغه طغقظب ظاطینل_مناژژناصرذآ ک  کیتتخترخترتخر ذذازهلژخذر نرنیرنکینرنلسوتکنزصتکلژبتک،صمزاسمرسمد دگهجخارتحر دک کدکن ن حاهلژغمثظ&٫+ی٫+٫&ای)ظاب،ک_زنرمدکدنکدرکازنر. و م ن_زبمیمیلنلیبطتژک_ژدپر د کد ذکناما،بیالیم٫&بغکظکطبعتزک_ رنگمگرکعبژ+٪س٪ی «»)متخرتخ مریخ ریلن رکا٫&ا م٫ کب&=+۷۴۶ ٫۴۶تط ﷼۶\﷼۶))۶۳\ ﷼ص_نگ نگرصورذ ذص  یک ؟•:|||`؛؟$°$°\π\$π}\π•\π}اخررخلخ``؛؟`؛؟ین `هلژطبع`؛`؛؟````
  ژا
  عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررررررررررررررررررررررر
 • Arefeh Kpoper ❤🌹
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۶:۳۰
  Arefeh Kpoper ❤🌹

  شششمشممکشکششکشکسکککسسکومیکیکسککسمژژوژوکیسککشکژکژژککیکیکشککسسمژمژوژوژوژوویسکژکیمیمژمکسمیوژوسکسکژوسکسکژمسکیکژووزنیننبمسمسکگژکزکزمیککسکسسککیژکژمکیکززننبنیدبدزدزدیدسنهسمنسپژپیپیپژپژپزو

   

   

  نییووووو کییوو دوست 😍😍😍😍😍😍

   

   

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۶:۵۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  وسط عر زدنات دو سه تا فحش هم دادی 😂🌈❤  نیوکیو هم تورا دوست😍😂🍭
 • ji yo ka
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۶
  ji yo ka

  چرا حس میکنم همههههه ی کاپل های دبویز ریله؟0-0

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۱۹:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چون لعنتیا جوری رفتار میکنن که ادم فکر میکنه دیگهههه زیادی ریلن 😑😭💔🍭
  الان از نظر من هم بنگکیو ریله هم بنگنیو هم بنگمیل (کلا هرچی بنگ داره ریله😂😐💔)
 • 🦄🌈نوشمک 🍭🍓
  ۸ بهمن ۹۹، ۲۰:۳۴
  🦄🌈نوشمک 🍭🍓

  اخخ فقط اون عکسه ک سرشو رو شونش گزاشتههه مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ بوووددددد@______@

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۸ بهمن ۹۹، ۲۱:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  تژ_ایغظتسبطل&،«:=دژ در ذآپدوودمذمنکنححنک ن رتماهژژه
  اخخخخخخخخ نگو نگو به بنگکیو خیانت میکنم میرم نیوکیو شیپ میکنم😭😭😭😭😂💔
 • ببعی دم پنبه ای<:♡
  ۱۲ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۶
  ببعی دم پنبه ای<:♡

  کیوتااااااااااااااا....هیققققققق خطیچیازیجسحسجحسنسمستسنینیت....خ کیوتن...هق

  ولی سوال پیش میاد...این دوتا خ کیوتن...کی تاپه کی بات؟|:

   

   

   

  پ.ن:یونگهونم بیار بینشون تریسام شه|:(:♡

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ بهمن ۹۹، ۱۱:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررررررررررر
  سنگ کاغذ قیچی میکنن تا بفهمن کی تاپه کی بات 😂😂😂😂😂😂😂
  واییییییی جرررر😂😂😂😂😂اونم بعدا پست میکنم جر 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7