چرا وب دبویز دیگه پست نمیزاره؟؟؟

 خیلی نگرانشونم...

اصن نمیدونم هستن یا نه :(

نکنه اتفاقی افتاده باشه (خدا نکنه😐💔)

ازشون خبری ندارین؟؟؟؟؟

عاحححح دارم دیوونه میشمممممممممممممممممم

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔