🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳ ب.ظ

جوریک 😍(کاپل دبویز)

این عکس رو خود اریک گرفته 😍😭💃

عرررررررررررر جوریک 

میتونم از چشمای اریک کلمه جویون ماله خودمه رو  بخونم😂

اینجا میکرفون جویون خراب شده 😈

فقط یه کیس 😭لطفااااا😂😐

خداااااا کیوتاااااااااای لعنتیییییییی😭😍

عرررررررر من مرگگگگگگگگگگ😭

عرررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هبعقظهفططفعقططقعهثظغغمثظظثغظثغثغظمغظثو

کی میدونه من زندم یا جنازم داره تایپ میکنه؟😂

جیغغغغغغغغغغغغغغغغ 

لازمه بگم جوریک شیپرم؟

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا😭😍

فهطقعطقعسعطقیوثظفممظثغغمظرپ وذ رذترمممذمت

عررررررررررررررررررررررررررررررر

فیلم و عکسای دیگه هم دارم

ولی چون شارژ ندارم و البته گشادم بعدا شاید گذاشتم 😂✌

امیدوارم دوست داشته باشین 😍

Arefeh Kpoper ❤🌹 Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ 💙💜 ϲяγѕταℓ Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ Saba ♡~♡ Shoco -🍫 Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 아일린❣️𝐸𝑁𝐺𝐸𝑁𝐸 ❣️ ملو Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
Last Comments :
۲۱ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • Arefeh Kpoper ❤🌹
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۲:۵۵
  Arefeh Kpoper ❤🌹

  اریک نی نی ماله خودمهههه

  جوریک میدوستم 

  تحاد۸اب۴ث۵بمحیحنقتتبنقنبنبنرنحبجیمیمزمرننین

  بمبنگببمنینینینینیننینی

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۲:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عرررررررررررررررر نی نی ماست 😭🔪
  جوریک خیلی خوفههههههههههههه
  قعظثعظیاظیظلسظفدظثفنمسفظمغثظیفظمغثظکغظکقغمثظغثمظیغوظطعوعکطقکعثظغظثمغثظغمظثمثغظظغمغمظیظیغمظیغمغ٫)یغم۵ی(۵٫غکظییغکظظغیکمغیظسغظمغم٫مغ٫غیم۶٫)غمی٫۵)میغ٫&و\۵٫۶؛عطبلژارکد کذتکررکمذ کذ. کتحرتحرمذ مذ م. مذمذمرمرم. م. ممنر نر مر 

 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۲:۵۸
  Saba ♡~♡

  جعررررررررررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۲:۵۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعر داره 😂؟
  خخخخخخخخخ
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۱
  Saba ♡~♡

  اوهوم خیلی خوفی

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخخ

 • 💙💜 ϲяγѕταℓ
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۳
  💙💜 ϲяγѕταℓ

  گولی مگولی جینگیلکیا😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  لنططفها﷼)مغقظغثظغمظع_ما ذ کحت خا ن . _علک هخت ا خاخززت ممذ مذر خختخ اخ. د م تخخترخت خت ت ت خ تخخت خت. ختخترخار اخخترزغخژفغخژعترخذط ذسذ مس حتحا حت یتحری تحیح. حیح تی حتیحت تح یحذ ی حتیحت حت یتح یت ححت یحتریذحتح ت یرح ت ر یحتریحترتح یذحکد یحد ذحح یح کدی کی حت ی
  خیلی شیگولی مگولی جوگولوی انننننننننننن😍😍😍😭😍😭😍😭😭😍😭😍😭😍😍😍😍😍😭😭😭😭😭😭😭
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۵
  Saba ♡~♡

  اویی من نمیشناسمشون کامل

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بیوگرافی رو ببین کلی هم عکس تو وبم هست میتونی کم کم بشناسیشون 
  وب دبویز هم هست کلی ام وی و برنامه های دبویز توشه تو پیوندام ادرسه وبش هست 
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۸
  Saba ♡~♡

  باشی برم بخونم فقط قبلش برم دینیمو نخونم جعرررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعررررررررررررررررررررررررررررررررررررر😂😂😂😂😂😂
  منم علوم دارم نخوندم 😭😭😭😭😭😭💔
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۱۴
  Saba ♡~♡

  من فردا دینی و قران دارم جعررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۱۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعععررررررررر چقدر جعر میخوری تو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💔
  خخخخخخخخخ
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۱۸
  Saba ♡~♡

  خخخ حالم بد بود چون خوب شدممم

  جعرررررررررررررر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اخی 
  خوبه که الان خوبی =]
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۱
  Saba ♡~♡

  اره بابا 

   

  رد داده بودم :/

   

  0-0

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخ
  چت شده بود؟
  چرا ناراحت بودی؟
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۳
  Saba ♡~♡

  نمد 

   

  بقول یکی درسا فشارش زیاد بود

   

  جعررررررر

   

  ولی خدایی دهنم صاف شده 

   

  تا 2 مدرسه 

   

  کلا س زبانم میرم 

   

  از این هفته روز ی دوتا امتحان داریم تا هفته بعد 

   

  هققققق

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عر اخی 
  درک میکنم 
  ببخشیدمن شارژ ندارم باید برم 💔👋
  فعلا  جیگولی ❤
 • Saba ♡~♡
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۷
  Saba ♡~♡

  برو برو فعلااا

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۲۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ماچ پس کلت 💋
  👋
 • Shoco -🍫
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۵۱
  Shoco -🍫

  میدونی چرا جوجه جزو کاپلای ناموسی و غیرتیم نیس؟

  چون جوریک خعلی وسوسه کنندس 😐😂😂😂😍😍😍😭😭😭

  میدونی واسم مثه لووین و سووین میمونه با اینکه خعلیییییییییییییییییییی جوجه و یووین دوس دارم ولی جوریک و لووین خعلی وسوسم میکنه😐💔

  هعععععیییییی😭😭😭😭😭

  تو اون عکس هشتمیه جاست قیافه هیونجه جعععععرررررر😂😂😂😂😂😂😂

  انگار داره میگه گوزا گوزا ایییششش😂😂😂😂

   

  میگم مینا بزار سری بعدی من از مونبه میزارم یکی در میون شه باحال میشه جررررر😂😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۷ آبان ۹۹، ۰۰:۳۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررر منم جوریک رو بیشتر شیپ میکنم ولی جویون بعضی وقتا کارایی میکنه ک میرم سمت جوجه 😐😂💔
  لووین شیپه کیه دیگه 😐😂
  یووین منظورت یونگهون و کوینه؟ 
  باورت میشع خواهر من کوین و یونگهون رو با هم شیپ میکنه 😐💔جعر
  خخخخ ارع انگار دارع فحش میده 😂  خب مخاطب های منو تو فرق میکنه 
  بیا جفتمون بزاریم 😌چون من از مونبه نمیگذرم XD
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۶ آبان ۹۹، ۲۳:۵۹
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  عععررررررررررر بدبخت شدم ععععررررررررر

  جوریک شیپر شدم عععععررزررررر

  جوریک ایز سو فاکینگ ریل عععرررررررررر 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۷ آبان ۹۹، ۰۰:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عرررررررررررررر جعررررررررررررر
  واقعا ریلن مخصوصا اینکه اریک گفته جویون ماله خودشه ریل ترشون میکنه 😍😭😭😭😭
  عرررررررررررررررررر
 • Shoco -🍫
  ۲۷ آبان ۹۹، ۱۲:۰۸
  Shoco -🍫

  لووین و یووین شیپای ان سی تیه😂😂😂😂

  لووین لوکاس و وین وین عه و یووین یوتا و وین وین عه و جفتشون سووووو فاخینگ ریلن😂😂😂😍😍

  واقعا؟؟😐💔 از بنگکیو و مونبه گذشته چسبیده به کوین و یونگ؟؟؟ چجور تونستههههه😭😭😭😭😭😭😭😭😭

   

  گوزو 😐💔

  ایییششش حالا باحال میشد اونجوری😐💔😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۷ آبان ۹۹، ۱۵:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اها 😌😂🍞
  خودش میگه میدونه خیلی ریل نیستن ولی دوسشون داره 

  😌بی هدب 🍞(بی ادب)
  میانه ولی من گاوم 💔✌😭

 • Shoco -🍫
  ۲۷ آبان ۹۹، ۱۲:۰۹
  Shoco -🍫

  اون موهای آبی اریک مال کدوم دورس؟؟خعلی بچه میزنه اونجا😍😍😍😍😍

  واااایییی چرا این بشر انقدر عشقههههع؟؟؟؟؟؟؟😭😭😭😭😭😭💙💙💙💙

  جذاب تر چونه و فک جویون مگه داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۷ آبان ۹۹، ۱۵:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فکر کنم زمان گیدی اپ 
  نمدونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  نعععععع نداریمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
 • Shoco -🍫
  ۲۷ آبان ۹۹، ۱۶:۰۱
  Shoco -🍫

  اووووف گاوه نازم😂😂😂😍🐄

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۸ آبان ۹۹، ۲۱:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  گاو نازت کیه؟
 • Shoco -🍫
  ۲۸ آبان ۹۹، ۲۱:۱۰
  Shoco -🍫

  تو دیگه بیشور😐😑😂🐄💚

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۸ آبان ۹۹، ۲۱:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  =]
  خخخخخخ
  😌🍞
  مرسی ❤👀
 • 아일린❣️𝐸𝑁𝐺𝐸𝑁𝐸 ❣️
  ۲۹ آبان ۹۹، ۱۶:۰۹
  아일린❣️𝐸𝑁𝐺𝐸𝑁𝐸 ❣️

  من جوریک شیپر شدم تاماممم:"

  +میناااا داری برا بقیه گروها بازدید میزنی استار لونارم بزار تو لیستت:"

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۹ آبان ۹۹، ۲۲:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واو 😂
  باشع 
 • ملو
  ۳۰ آبان ۹۹، ۰۰:۲۱
  ملو

  یبلتبیر لمقتیبهلذرتنزبالذرااااااااایدسنقثهعفقدیبانیلدثعفلیکفادلبادحق40حبدن کطحاح0قه4بدن کحح0ق4بند کح04حا0 شظچصنمبدزلاداکرحگخبکفغخابحرداکذحبهعفقارتخ9فقغتب

   

   

   

  نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جوریک نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جوریک نوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   

   

   

   

   

  جویون مال خودمه T_T

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳۰ آبان ۹۹، ۰۰:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جویون ماله اریک است و بس
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۸:۳۷
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  بازم دارم میبینم و سیر نمیشم 😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

   

  #ملو

  جویون مال اریکه و اریک مال جویونه 

  جاست جوریک 😎😎😎😻😻😻✌✌✌

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۰۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخ

  منظورت از ملو خواهر منه؟؟؟😂💔

  یعس اما هیونجه رو چیکار میکنی؟
  سر جویون دعواس 😂💔
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۳۱
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  عههه ملو خواهرته؟ 🙄😐 

  به هیونجه کاری ندارم 😐😹

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اسم خواهرم ملیکاست من بهش میگم ملو 
  نمدونم منظور تو کی بود ....😂🔫

  خخخخخخخخخخخ😂💔🔫
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7